ދުނިޔެ

ހެއިޓީގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ވަގަށް ނެގުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޗައިނާއަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ކަޝްމީރުގައި އޮތް މުޒާހާރާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއް މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާއިން އިރާން އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަނީ

އަލްޤައްސާމް ބުރިގޭޑްގެ ވެރިޔާ އިސްރާޢީލުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އިޓަލީގައި ބުރުގާ އެޅުން ގިނަވާތީ ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަނީ

ކްރިސްޓިޔަން ދީނުގެ އެހެނިހެން ފައްޅިތަކުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޢާއްމުކަމެއް: ވެޓިކަން

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރޭނިއަމް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ

މަރާލާފައިވާ ނަޖިސް އޫރު، މެލޭޝިއާގެ މިސްކިތްތަކަށް އަޅައިފި

އުސާމާބިންލާދިންގެ އިންޒާރެއް އޮބާމާއަށްދީފި.

ބުރުގާއަށް މަރުހަބާއެއް ނުކިޔާނަން. – ޑެންމާކު ސަރުކާރު

ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާން ލީޑަރ ‘ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި’ ކަން ޔަގީންވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ހެއިޓީއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ހެއިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ!