ދުނިޔެ

އެމެރިކާގެ ރޮކެޓް ޙަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެއްޢާއިލާގެ ބާރަމީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތު ޕްރައިމަރީ ސުކޫލެއްގެ ކުދިން ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއަށް ހަމަލާ ދެވޭހާ ދުރުރާސްތާ މިސައިލެއް ޓެސްޓުކުރަނީ

ފަލަސްތީނުގެ ދެމިއޮތުމަށް އެމެރިކާ ނުރުހޭކަމަށް ހަމާސްގެ ލީޑާރ ވިދާޅުވެއްޖެ!

‘ބްލެކް ވޯޓާރ’ އިރާގުން ބޭރުކުރަނީ

އަފްޢާނިސްތާން ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ އަދަދު 256 އަށް އަރައިފި!

ޙަމާސް އިން އިސްރާޢީލް ދައުލަތެއްކަމުގައި ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ

އިޒްރޭލުން ވައިޓް ފޮސްފަރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގައި އައިބުވެފައިވާ ކުދިން އުފަންވަނީ

ކުއްލި ޚަބަރު: ޖަޕާނުގެ ރަށަކަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުމާއި އެކު ސުނާމީ އިންޒާރުދީފި

”ގުޅިފައިވާ ފައުޖުތަކަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ!“ -ޖެނެރަލް މެކް ކްރިސްޓަލް-

އިންޑިއާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީ

ހެއިޓީގެ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް އަރައިފި

ހެއިޓީގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ވަގަށް ނެގުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޗައިނާއަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ