ދުނިޔެ

ޠަލިބާން މުޖާހިދުން އަނެއްކާވެސް މަރްޖާހ ކޮންޓްރޯލްކުރަންފަށައިފި

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނާ ޠާލިބާން ލީޑަރުން އަފްޣާނިސްތާނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި – ގާޑިއަން

ހިލަރީ ކްލިންޓަން އީރާނަށް އަދަބުދިނުމަށް ތާއީދު ހޯދުމުގައި ގުނބު ހިލިފައި

މިއަދަކީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ޔަހޫދީކުރުމަށް އިޒްރޭލުން ގެންގުޅޭ ޕްލޭނާދެކޮޅަށް މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވާ ދުވަސް

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުން ފައިދާއެއްނުކުރާނެ – ލަރިޖާނީ

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ބޮލާފޮށާ އެޅިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިޒްރޭލު ދަތުރު- މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މެސެޖެއް

ތުރުކީގެ އިރުދެކުނު ސަރަހައްދަކަށް މިއަދު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އިރާޤުގެ އިލެކްޝަން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި

މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ހުކުރު ނަމާދައް ދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ އާންމުންނާއި، އަނިޔާވެރި އިޒްރޭލު ސިފައިންނާއި ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިގައިފި

އަފްޣާނިސްތާނު ހަނގުރާމައަށް ދާން ދެކޮޅުހެދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ދިފާޢީވުޒާރާއަށް ޙަމަލާއެއް!!!

އީރާނަށް އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާކުރާ ކެމްޕޭނަށް ބްރެޒިލް ހަރުކަށިކަމާއެކު ދެކޮޅުހަދައިފި.

ޠާލިބާން މުޖާހިދުންގެ ލީޑަރެއް އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން އަޑުފަތުރަން ފަށައިފި.