ދުނިޔެ

އެމެރިކާއިން އިރާން އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަނީ

އަލްޤައްސާމް ބުރިގޭޑްގެ ވެރިޔާ އިސްރާޢީލުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އިޓަލީގައި ބުރުގާ އެޅުން ގިނަވާތީ ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަނީ

ކްރިސްޓިޔަން ދީނުގެ އެހެނިހެން ފައްޅިތަކުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޢާއްމުކަމެއް: ވެޓިކަން

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރޭނިއަމް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ

މަރާލާފައިވާ ނަޖިސް އޫރު، މެލޭޝިއާގެ މިސްކިތްތަކަށް އަޅައިފި

އުސާމާބިންލާދިންގެ އިންޒާރެއް އޮބާމާއަށްދީފި.

ބުރުގާއަށް މަރުހަބާއެއް ނުކިޔާނަން. – ޑެންމާކު ސަރުކާރު

ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާން ލީޑަރ ‘ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި’ ކަން ޔަގީންވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ހެއިޓީއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ހެއިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ!

ޔަހޫދީން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މިސްކިތެއް އަންދާލައިފި

އިސްރާޢީލުން އިންސާނުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާ ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ނިއުޔޯކްގެ ގްރައުންޑް ޒީރޯ އާއި ގާތުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރެވެނީ