ދުނިޔެ

ތޯލިބާނުން ދޭ ޙަމަލާތައް ކަވަރު ނުކުރުމަށް އަފްޣާން ސަރުކާރުން އަންގައިފި.

ތޯލިބާނުންގެ އަތުން އެމެރިކާ ޗިސްޗިސްވަނީ

ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޗިލީއަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި 300 މަރު

އިބްރާހީމީ މިސްކިތަކީ ޔަހޫދީންގެ އާޘާރީ ތަރިކައެއްކަމުގައި އިސްރާޢީލުން އިޢުލާނުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ މީހަކު ބޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާ، އެއީ ‘ޓެރަރިސްޓު’ ހަމަލާއަކަށް ނުވި. މިއީ ޖޯކެއްބާ؟

މުސްތަޤްބަލަކީ ޠާލިބާނުން – ޙާމިދު ގުލް (2 ވަނަ ބައި – ފަހުބައި)

މުސްތަޤްބަލަކީ ޠާލިބާނުން – ޙާމިދު ގުލް (1 ވަނަ ބައި)

ހަމާސްގެ ލީޑަރެއް ޝަހީދުކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތު އިނގިރޭސިންވެސް އަޅުވަނީ އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި

މުޖާހިދުންގެ އިސްކޮމާންޑަރ ހައްޔަރު ކުރެވިއްޖެކަމަށް އެމެރިކާ ދައްކާވާހަކައަކީ ދޮގެއް – މުޖާހިދީން

މަރްޖާހގެ އަންހެނަކު އިސްތިޢުމާރީންނަށް ޙަމަލާދީފި

ޙިޒްބުﷲގެ އިންޒާރެއް އިސްރާޢީލަށް

މަރްޖާހގައި މުޖާހިދުންގެ ޙަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ޠާލިބާން މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއާ ހުޅަނގުންހިންގާ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަ ‘އޮޕަރޭޝަން މުޝްތަރަކް’

އެމެރިކާގެ ރޮކެޓް ޙަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެއްޢާއިލާގެ ބާރަމީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ