ޔޫރަޕު

އެމެރިކާގެ ޑްރަގް އޭޖެންޓުންނަށް މަރުޙަބާ ނުކިޔާނެކަމަށް ބޮލީވިއާއިން ހާމަކޮށްފި

އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބާލުސްކޯނީ އިސްތިޢުފާ ދޭނެކަން ހާމަކޮށްފި

އިޒްރާއިލުގެ ބޮޑުވަޒީރަކީ ދޮގުވެރިއެއް: ފްރާންސްގެ ރަޢީސް

ޕެރިހުގައިވެސް އޮކިއުޕައި ވޯލް ސްޓްރީޓް މުޒާހަރާ ފަށައިފި

ޔޫރަޕަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުމަށް އިޒްރާއިލުން ތުރުކީގެ އެހީ ބޭނުންވޭ

ތުރުކީވިލާތުން މަޞްނޫޢީ ހަނދެއް ޖައްވާދޫކޮށްލަނީ

އައްނަހްޡާ ޕާރޓީ ކާމިޔާބުވުމުން ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ މަޖައްލާ ފުރައްސާރަކޮށްފި

ފަރަންސޭސިއަކު ޤުރުއާން އަންދާލި މައްސަލައާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީގައި އަޑުއުފުލައިފި

ތުރުކީއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ސަލާމަތްވި ކުޑަ ކުއްޖާ އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ގެންގޮސްފި

ތުރުކީ އަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި ދެ ހަފްތާގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އިޒްރޭލުގެ އެހީތެރިކަމުގެ އަތުގައި ތުރުކީއިން ނުހިފި

ތުރުކީއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 300 އަށް އަރައިފި

ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނު އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ދެ ރައްޔިތަކަށް ހަތަރު އަހަރުގެ ޖަލުގެ ޙުކުމެއް!

މޫނު ބުރުގާއެޅުމުގެސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހިއްޖެ އަންހެނެއްގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކައިދިނުމުގެ ގޮތުން ހިލޭ އެހީދޭ ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި