ޔޫރަޕު

ތުރުކީ އެއަރލައިންގެ 28 ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓަކު ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ކޮމާރާ މާފިއާގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި މީހާ 16 އަހަރުފަހުން އިޓަލީގެ ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި

އޮސްލޯގައި 90 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރައިލި ޓެރަރިސްޓަކީ ބުއްދިހަމަނުޖެހޭ މީހެއްކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެފި

ޖަރުމަނުގެ ސްކޫލުތަކުގައި މުސްލިމުކުދިންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެގޮތް ހެދުމަށް ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ނިންމަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރެވޭ އިހާނެތި ގޮތާ މެދު ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަ މީހުން މަދު!

އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ ޙަލާލް ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި

ތޫނިސްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން މިފަހަރު އެޤައުމުގެ އިސްލާމިކް ޕާރޓީގެ ބޭފުޅަކަށް!

ނޯވޭ ސަރުކާރުގެ މައިމަރުކަޒަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދިން އެންޑަރސް ބެހްރިން ބްރީވިކްގެ ޝަރީޢަތް ފަށައިފި

މަރިއޯ މޮންޓީއަށް މިފަހަރު އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން

ޔަހޫދީންނަށް އިނގިރޭސީންގެ އެހީތެރިކަން

ތުރުކީގައި ފާއިތުވީ އަހަރު 634 މީހުން އިސްލާމްވެފައިވޭ – ރިޕޯޓް

އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބާލުސްކޯނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޢިޒްރޭލުގެ ގުރޫޕަކުން އިގިރޭސިވިލާތުގެ މީޑިޔާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ އީމޭއިލްއެއް ލީކްވެއްޖެ.

ތުރުކީއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް އަރައިފި