ޔޫރަޕު

ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުން ފޭސްބުކަށް ދެވިހިފުން ގިނަ : ދިރާސާ

ނިކޮލަސް ސަރަކޯޒީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިވެއްޖެ

އިޓަަލީގެ މަޝްހޫރު ފްޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މޮރިސިިނީ ދަނޑު މައްޗައް މަރު ވެގެން ވެއްޓިއްޖެ

ކުވޭތުގައި ހުންނަވާ ފްރާންސްގެ ކޮންސިއުލް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރައްވައިފި

ޤަތަރުގެ މުފްތީ ފްރާންސަށް އަރުވަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ފްރާންސްގެ ރައީސް ބުނެފި

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބަޔަކު މުސްލިމުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަށް ސްޓިކަރ ތަކެއް ފްރާންސްގެ މިސްކިތެއްގައި ހަރުކޮށްފި

ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވިގެންވާ މާތް ނަބިއްޔާގެ ކާޓޫނު ކުރެހި ސްވިޑަންގެ ކުރެހުންތެރިޔާ ގަޔަށް ކުނި ބިސްޖަހައިފި

3 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ސެއިންސްބަރީގެ ޓައިގަރ ބްރެޑްގެ ނަން ޖިރާފް ބްރެޑަށް ބަދަލުކޮށްފި

ނެދަރލޭންޑްގައި އަންނަ އަހަރު މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަނީ

ޖަރުމަނުގައި މުސްލިމް ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށްފި

ޔޫރަޕުގެ އިޤްތިޞާދު ހީނަރުވި ނަމަވެސް ފަޤީރު ޤައުމުތައް މަތިން ހަނދާންކުރުމަށް ބިލް ގޭޓްސް ގޮވާލައިފި

އިޓަލީގެ ކްރޫޒް ބީހުނު ހާދިސާއަށްފަހު އައިއެމްއޯ އިން ދަތުރުފަތުރުގެ ގަވާޢިދު ބަދަލުކުރަނީ

ވެސްޓް ސަސިކްސްގެ މިސްކިތެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރި 3 މީހަކަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ތުރުކީ ސިފައިންގެ ހަމަލާގައި ކުރުދީންގެ ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ