ޔޫރަޕު

ފަލަސްތީންގެ ދައުލަތް ބެލްޖިޔަމް އިން ބަލައިގެންފި

ކަލާނގެއަށް އީމާންނުވެ ވެސް ސުވަރުގެ ދެވޭ: ފުރަތަމަ ޖެސުއިޓް ޕޯޕް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީވީ އަކުން ފަތިސް ނަމާދު ބަންގި ފޮނުވަން ފަށައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެނަލް 4 ޓީވީން ރޯދަމަހު ބަންގި ފޮނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ގަހެއްގެ ނިވަލުގައި ތުރުކީގައި ކުރަމުންދާ ލާދީނީ މުޒާހަރާ

ޖެޒުއިޓްސް އަކީ ކޮން ބަޔެއް؟ އަދި އެބައި މީހުންގެ އަގީދާ އަކީ ކޮބާ؟

އެތައް އަހަރެއްފަހުން އިންޑިއާ އާއި ގެމްބިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވޭ: އެމްނެސްޓީ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އިޒްރާއީލް ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް އަޔަރލެންޑްގެ ޓީޗަރުންގެ ޔޫނިއަންއިން އިއްތިފާޤްވެއްޖެ

އާޖެންޓީނާގައި ފެންބޮޑުވެ 54 މީހުން މަރުވެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ގެދޮރު ގެއްލިއްޖެ

މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށުގައި އިޓަލީގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަކީ ޙަޤީޤީ ބައްޕަ ނޫން ކަމަށް ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުތަކުން ސާބިތުވެއްޖެ!

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން

އިޒުރޭލަކީ މައުސޫމު ކުޑަކުދިންގެ ޤަތުލް އާންމު ހިންގާ “ޓެރަރިސްޓު ދަޢުލަތެއް” : އުރުދުގާން

ޝެއިޚް އަބޫ ޤަތަދާ ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލުމުން ޑޭވިޑް ކެމެރޮން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި