އޭޝިއާ

ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރީ ކޭމްޕަކަށް ހަނގުރާމަވެރިންދިން ހަމަލާއެއްގައި 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ވަޒަރިސްތާނަށް އެމެރިކާއިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއްގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ކޯޓު އަމުރަށްފަހު އެއަރ އިންޑިޔާގެ ޕައިލެޓުން ހަޅުތާލި ނިންމާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ 74 އިންސައްތަ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި އެމެރިކާ އަކީ އެޤައުމުގެ ދުޝްމަނެއް – ދިރާސާ –

11 ރޭ ވަންދެން ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ މެޗުތަށް ބަލަން ހޭލާ އުޅުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބައެއްގެ ސަބަބުން ލޭޑީ ގާގާގެ އިންޑޮނޭޝިއާ ދަތުރު ކެންސަލް

ކީރިތި ޤުރުއާންގައިވާ ޖިހާދުގެ އާޔަތްތައް އިސްލާމް މާއްދާގެ މުގައްރަރުން އުނިކުރުމުން މުޒާހަރާކޮށްފި.

އުސާމާ ބިން ލާދިން ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވި ޑޮކްޓަރ ޝާކިލް 33 އަހަރަށް ޖަލަށް

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ އާމީ ޗީފް ސަރަތު ފޮންސޭކާ ޖަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮން ރަޝިޔާގެ މަދިންދާބޯޓުގެ ބައިތަކެއް ފެނިއްޖެ

ރަޝިޔާގެ މަދިންދާބޯޓެއް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މަތިން ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮން ގެއްލިއްޖެ

އިންޑިއާގައި ޔަހޫދީންގެ ނުފޫޒު ގަދަވަމުން އަންނާތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގައި އުފަންވި ހަ ފައި ހުރި ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު.

އިންޑިޔާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް ސެކްރެޓަރީ މަޤާމު 36 އަހަރު ފަހުން މުސްލިމަކަށް ލިބިއްޖެ