އޭޝިއާ

ޗައިނާގެ ޒިންޖިއަންގް ޕްރޮވިންސްގެ މުސްލިމުން ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދާ ހިފުން ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި

ބަރުމާގެ ފުލުހުން އެޤައުމުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ލާއިންސާނީ އެތަކެއް ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައިވޭ- ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗް

މުސްލިމު އާއިލާއެއް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ހިންދޫންގެ 22 މީހުންގެ މައްޗަށް އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފި

ބަރުމާގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާފައިވާ ޤަތުލުއާންމުތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އދ.އިން ގޮވާލައިފި

ހުޅަނގު ބަރުމާއަށް ބިންހެލުމެއް އައިސްފި

ބަރުމާގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންއަންނަ ލޭއޮހޮރުވުންތަކުގެ ބަދަލު ހިފާނެކަމަށްބުނެ ތާލިބާނުން ބަރުމާގެ ސަރުކާރަށް އިންޒާރުދީފި

ބަރުމާގެ ރޮހިންގްޔާ މުސްލިމު ރެފިއުޖީންނަށް ބަންގްލަދޭޝުން އެހީވެދެވޭކަށްނެތް -ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ޙަސީނާ

އަފްޣާނިސްތާންގެ ގޮޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރުގެ ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކާއި އަދި އިތުރު ފުލުހުންތަކެއް ޠާލިބާން މުޖާހިދުންނާއި ގުޅިއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ އާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަރ މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

ބަރުމާގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާފައިވާ ޤަތުލުއާންމުގެ ފަހަތުގައިވަނީ އެޤައުމުގެ ސިފައިންނާއި އަދި ބުދިސްޓުންގެ އާންމުން- އެމްނެސްޓީ

ބުރުނާއިގަ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ގޮވާލައިފި

އަފްޣާން ވަލީމާއަކަށް ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 23 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތާލިބާންގެ އިސްވެރިޔާ މުއްލާ ޢުމަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ކަރްޒާއީ ގޮވާލައިފި