އޭޝިއާ

ނޭޓޯއިން އަފްގާނިސްތާނުގެ 8 އަންހެނުނުން މަރާލައިފި

އޯއައިސީ، ހަޤީޤަތް ހޯދާ ދިރާސާކުރުމަށް މިޔަންމާއަށް

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ހަމީހުން މަރުވެއްޖެ

ޢީދުގެ އުފާފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށް އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގައި 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޕާސްކިތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވައިގެމަގުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އީރާނަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 306 ކަށް އަރައިފި

ބަރުމާގެ މުސްލިމުންގެ މައްސަލާގައި ތުރުކީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބަރުމާގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފިލިޕީންސްގެ މެނީލާގައި ފެންބޮޑުވެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ

ބަރުމާގެ މުސްލިމުންނަށް ދުއްތުރާކުރަމުންދާނަމަ ބަރުމާގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ފަށާނެކަމަށް އިންޑިނޭޝިއާގެ ޝައިޚަކު އިންޒާރުދީފި

ބަރުމާގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންއަންނަ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް ޕާކިސްތާނުގައި މުޒާހަރާތަކެއް ކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ޑްރޯން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޕާކިސްތާނުގެ މުސްލިމުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ރޮހިންގްޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ބަރުމާގެ ސަރުކާރަށް އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ޖަމާޢަތަކުން ގޮވާލައިފި

ފިލިޕީންސްގެ ސްކޫލަކުން ބުރުގާއެޅުން މަނާކުރުމުން މުސްލިމުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ރޮހޮންގްޔާ މުސްލިމު ރެފިއުޖީންނަށް އދ.އިން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުފޯރުވާ