އޭޝިއާ

ޠާލިބާނުންގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި ޕާކިސްތާން ޖަލެއް ހަލާކުކޮށްލައިފި

އަހަރުގެ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތުގެ އެވޯރޑް ޑރ. ޒާކިރް ނައިކަށް

ބަންގްލާދޭޝްގެ އަލީ އަހްސަން މުޖާހިދު ދަންޖައްސައި މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ސަލާމަތާއި ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެމެރިކާއާއެކު މަޝްވަރާ ނުކުރާނެ: އަފްޣާން ސަރުކާރު

ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ޝުކުރު ކުރަން: ނަވާޒް ޝަރީފް

މުސްލިމް ލީގުން ޕާކިސްތާނުގެ އާންމު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ފެކްޓަރީއެއް ވެއްޓުނުތާ 17 ދުވަސްފަހުން ސަލާމަތްވި މީހާ އޮތީ ނަމާދުކުރާ ކޮޓަރިގައި

ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިހާބު ފަށައިފި

މުރުތައްދުވާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ބިލެއް ބޭނުންނުވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ހަސީނާ

ބަންގްލަދޭޝް އަކީ ދީނާއި ދައުލަތް ވަކިކޮށް ޑިމޮކްރަސީ އަށް ފައްކާކޮށްފައިވާ ގައުމެއް: ބޮޑުވަޒީރު ހަސީނާ

މުޝައްރަފް އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަނީ

ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫން، އިސްލާމީ ޝަރީޢާ: ޕާކިސްތާނުގެ ޒުވާނުން

ޗައިނާގެ ކޯރަކުން މަރުވެފައިވާ އޫރުތަކެއް ފެންނަމުން ދަނީ

ބަނގުލަދޭޝްގެ ޖަމާޢަތުލް-އިސްލާމީ ޕާޓީގެ ނަޢިބު ރައީސަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވައިފި