އޭޝިއާ

ކައިވެނިކުރާ 10 އަހަރުންދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން 84 ޕަސެންޓަކީ ހިންދޫން

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލައްވައިފި

އިންޑިއާގައި ބަނގުރާ ބުއިމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 81 އަށް އަރައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުން ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

އެއާއޭޝިއާގެ ފްލައިޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

މެލޭޝިއާ ގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 160000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފި

ހައިވޭއެއްގައި ޑޮލަރުތައް އުދުހެނީ!

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިން ދިއުމުގެ ހާދިސާގައި 32 މީހުން މަރުވެފައިވޭ

ފަހެ ތިބާ އެ ޤުރުއާނަކީ ތިބާގެ “ބެސްޓް ފްރެންޑް” އަށް ހަދަންވީ ވަގުތު ނުޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

އަލް ޤައްސާމް ބްރިގޭޑްސް އާއި ޒަޔަނިސްޓް އަސްކަރިއްޔާއަށް އަވަސް ކަޅިއެއް!

ލަންކާގައި “ނޯ ލިމިޓް” ފިހާރައެއް އަންދާލައިފި

ސްރީލަންކާގެ މުސްލިމުން އެހީއަށް އެދި އާދޭސްކުރަނީ

ސްރީލަންކާގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން މުސްލިމުން ޤަތުލުކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނޭޕާލްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ގަހުގައި ބައްދައިފި