އަރަބިދުނިޔެ

ޒައިނިސްޓު ޔަހޫދީންގެ ލަޝްކަރުގެ މީހަކު ހަމާސްއިން ރަހީނުކޮށްފި

ޝަޖިއްޔާގައި އިސްރާއިލު ސިފައިން ގަތުލު އާންމެއް ހިންގައިފި

އިސްރާއިލްގެ 11 ސިފައިން މަރާލައިފި – ހަމާސް

މެލޭޝިޔާގެ ބޯޓު ވައްޓާލުން، ޔަހޫދީންގެ ރޭވުމެއް ؟

އޮބާމާ ދިން ރޯދަ ވިއްލުން އެމެރިކާގެ ގިނަ މުސްލިމުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި

މުސްލިމު އުއްމަތުގެ ހައްގުގައި

ޣައްޒާ ބޭހަށް ޖެހި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ޔަހޫދީންގެ އެކުވެރި މިސްރުން ބޯޑަރު ހުޅުވާލައިފި

ޝީއީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކުން ޔަމަނުގެ އަމްރަން ހިފައިފި

ފަލަސްތީން ދަރިކޮޅު އެމެރިކާގެ “ކުޑަކުޑަ ޓެރަރިސްޓް”ގެ ވާހަކަ

އެމެރިކާ މުސްލިމު ކުއްޖަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން އަނިޔާ ކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

ބަދަލު ހިފުމަށް ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ދިރިހުއްޓާ އަންދާލައިފި

ޢިރާގު ސަރުކާރުން އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓްތަކެއް ގަނެފި

މިސްރުގައި އިސްލާމީ ސަރުކާރެއް އުފެއްދެވުމުގެ ބާނީ އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ބައްޝާރުގެ ލަޝްކަރުން ބޮންއަޅާ 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލައިފި