އަރަބިދުނިޔެ

ގާޒާގެ ކުޑަކުދީން ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުގެ ތެރޭގައި!

ޢުމުރަކީ ތިން ހަނގުރާމަ

ޒައިނިސްޓުންގެ ވައިގެ ހަމަލާގައި ޣައްޒާގެ 5 މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

މެސީވެސް ޣައްޒާ އާއި އެކު ؟

ޔަހޫދީ ޤާޠިލުން އެމެރިކާގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކު ޣައްޒާގައި ދެވަނަ ޤަޠުލުޢާއްމެއް ހިންގަން ފަށައިފި

ލަދުވެތި ނާކާމިޔާބާއި އެކު ޔަހޫދީންގެ ސަފުތަކުގައި ރެނދުލައިފި

އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިިކޮޓް ކުރާތީ ޔަހޫދީންގެ މައިބަދަ ބިނދެނީ

އެމެރިކާއިން އިޒްރޭލަށް ދޭގޮތަށް ޢަރަބިން ޙަމާސްއަށް ހަތިޔާރާއި ފައިސާ ދޭނަމަ މަންޒަރު އޮތީހީ އެކޮޅުކޮޅުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ޤާތިލުން އަރާމުގައި ހުދު ފޭރާމުގައި !

ކުޑަކުދިން މަރަން ތާއީދެއް ނުކުރަން، އެކަމަކު އެކުދިން މަރާނެ ހަތިޔާރު ދެން

ޒަޔަނިސްޓުން ޝަހީދުކޮށްލި މާބަނޑު މީހާގެ ބަނޑުން ނެގި ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޙަމަލާދީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން މަރާލުމަށްފަހު ދޮގު ހަދައިފި

“ހަމަލާތައް އަންނަނީ އަހަރުމެންގެ ފަހަތުން…”

ޔަހޫދީން ޝަހީދު ކޮށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފަލަސްޠީނުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން ދިރިހުރި ކުއްޖަކު ނަގައިފީ