އަރަބިދުނިޔެ

ތެލާއި ކަރަންޓު ނުލިބި ޣައްޒާ ކައްކާ ގޭހަށް ޖެހިފައި

ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީން ކާނާއަށް ޖެހިފައި

ސާޅީސް އަހަރަށްފަހު އިނގިރޭސި އަސްކަރިއްޔާގެ ބޭހެއް ޢަރަބި ޤައުމެއްގައި ހަދަނީ

ފަލަސްޠީނާއި ސީރިއާ އަދި މީޞްރުގައި މަރަމުންދާ މީހުންނާމެދު މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ޖާހިލުކަމެއްގެ ތެރޭގައި: ޢުރުދުޣާން

މުރުސީއަށް ތާޢީދުކުރާ 188 މީހުން މެރުމަށް މިޞްރުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފި

ފަލަސްޠީނު ބަލައިގަތުމަށް ފަރަންސޭސި ޤާނޫނު ހަދާމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ކާފަރުންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާގައި! މުސްލިމުންނަށް ޓަކައި ދުޢާކޮށްދެއްވާ!

ޔަހޫދީ ދައުލަތަށް ވަގަށް ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުށުންވެސް މުބާރަކު ސަލާމަތް ވެއްޖެ

އިޒްރޭލުގައި ދިރިއުޅޭ ޢަރަބިން އެ ޤައުމުން ބޭރުކުރަން ރިޝްވަތުދެނީ

ހަނގުރާމައިގައި ޔަހޫދީން ބަލިވުމުން ޙަމާސްގެ ކިބައިން ސީސީ ބަދަލު ހިފަނީ

ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަހެ ތިބާ އެ ޤުރުއާނަކީ ތިބާގެ “ބެސްޓް ފްރެންޑް” އަށް ހަދަންވީ ވަގުތު ނުޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

އަލް ޤައްސާމް ބްރިގޭޑްސް އާއި ޒަޔަނިސްޓް އަސްކަރިއްޔާއަށް އަވަސް ކަޅިއެއް!

الله أكبر! ބާރުގަދަ ޔަހޫދީން ސައިޒަށް ތިރިވީ ކީއްވެ ؟