އެމެރިކާ

އޮބާމާ އަށް ވުރެ ވައިޓް ހައުސްގައި މަސްނޫޢީ ގޮތުން ހަދާފައިވާ މީހަކު ބެހެއްޓުން ވެސް މާ ރަނގަޅު :ފިޑެލް ކާސްޓްރޯ

މެކްސިކޯގެ ޖަލަކުން 141 ކުށްވެރިއަކު ފިލައިފި

ވެނެޒުއޭލާއިން ނިއުކްލިއަރ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލިކަން ޗަވޭޒް އިޢުލާން ކުރައްވައިފި

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމުގެ ރޭހުގައި މިޓް ރޮމްނީ ކުރި ހޯއްދަވަނީ

ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ސެންޓަރަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ތަހުޤީޤު ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކާގޯ މެދުވެރިކޮށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް އަލްޤައިދާއިން އަމާޒުކޮށްފައިވޭ : އެމެރިކާ

އަލްޤާއިދާއަކީ ސީއައިއޭ އާއި މޮސާޑުގެ ޚިޔާލީ އުފެއްދުމެއް: އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިއެއް

އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް އެންމެވަރުގަދަ ސްޓްރެޓްފޯގެ ވެބްސައިޓް ހެކަރުން ފަޅާލައިފި

އެމެރިކާއިން އިސްރާއީލަށް އިތުރު 200 މިލިއަންޑޮލަރުދެނީ

2900 ކުށްވެރިންނަށް ކިއުބާއިން ދެވަނަ ފުރުޞަތުދެނީ

ޕާކިސްތާނަކީ އެމެރިކާއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ޤައުމެއް ކަމުގައި އެމެރިކާއިން ހާމަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު އޮތީ ނުރައްކާތެރި ފައްތަރެއްގައި : އައިއެމްއެފް

ބްރެޒިލުން އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކޮށްފި

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ ކިޔަވާކުދިންގެ މާކްސް ދަށްވާކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފި