އެމެރިކާ

ކޯކް އަދި ޕެޕްސީ ބޭނުން ކުރާމީހުންނަށް ކެންސަރުން ރައްކާތެރިވާ ގޮތުގައި އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި.

ޓެސްޓް ލަސްކުރުމަށް ހަދާނެ އެންމެ ފަހުގެ އެތި ފަހަރަކަށް ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއް އަތުވެދާނެކަމަށް އެލާޓްކުރުވައިފި

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއެއްގެ ސިއްރު އީމެއިލްތަކެއް ވިކީލީކްސްއިން ލީކްކޮށްލައިފި

އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ފޭސްބުކްގައި މުސްލިމުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ބެލުމަށް ސީ.އޭ.އައި.އާރްއިން އެފްބީއައިއަށް ގޮވާލައިފި

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހިލަރީ ކްލިންޓަން ޔަހޫދީ އިސްތިއުމާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ނަތަންޔާހޫ އެމެރިކާއަށް އަންނަމަހުގެ ތެރޭގައި ދަނީ

އެފްބީއައިއިން ކަމާނުބެހޭ މީހެއްގެ ގޭގެ ދޮރު ފަޅާލާފައި އެމީހާއަށް ބަޑިން ބިރުދައްކައިފި

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތުން ތެލާއި ކާބޯތަކެތީގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަނީ

އދ.ގެ މައިމަރުކަޒުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެ

މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ލީއަމް ނީސަން އިސްލާމްވުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް އޭނާ ބުނެފި

އޮބާމާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ނެރެފި

ގުއަންޓަނާމޯގައި ތިބި ތާލިބާނުންގެ 5 މީހަކު މިނިވަންކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ވިސްނަނީ

އޮބާމާގެ މަޤްބޫލުކަން އެމެރިކާގެ ޢާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

މުސްލިމުންތަކެއް މަރާލުމަށްފަހު ގަބުރުތަކުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިސްޓް އެމެރިކާ ސިފައިން ކުޑަކަމުދިޔަ މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައިފި