އެމެރިކާ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބޮލަށް ބޮޑު އަގެއް ކިޔުމުން އެމެރިކާއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހެދި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކޮށްފި

އަލަށް ޑިމޮކްރަސީގެނައި މެދުއިރުމައްޗަށް ދީނީ ކަންތައްތައް ތަހައްމަލް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ: ޓޯނީ ބްލެއަރ

46 މިލއަނަށްވުރެ ގިނަ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދަނީ ފަގީރުހާލުގައި: ރިޕޯރޓް

ފްލޮރިޑާގެ މުސްލިމު އާއިލާއަކަށް ޕެޓްރޯލް ބޮމުން ހަމަލާދީފި

އެސިޑް ފުޅި ތަކަކުން އިލިނޮއިގެ އިސްލާމިކް ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީފި

ޚުރުމޫޒްގެ ކަނޑުއޮޅިކައިރިން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރަކާއި ތެޔޮޓޭންކަރެއްޖެހި މުޑިއަރައިފި

އެމެރިކާގެ އިލިނޮއީގެ މިސްކިތަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި

އެމެރިކާގެ ޓެމެކިއުލާގެ މުސްލިމުން މިނިވަންކަމާއިއެކު އަޅުކަންކުރުމަށް މިސްކިތެއް އަޅާތީ ޑިމޮކްރަސީއާއި “މިނިވަންކަމަށް” ގޮވާލާ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ހުޅުޖަހައިފި

އެމެރިކާގެ ސިކުންގެ ފައްޅިއަކަށް ތުނބުޅި ބާލައިގެން ހުރި ހަތިޔާރު އެޅި މީހަކު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާދީ 6 މީހުން މަރާލައިފި

ރޮހިންގްޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ބަރުމާގެ ސަރުކާރަށް އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ޖަމާޢަތަކުން ގޮވާލައިފި

ކޮލަރާޑޯގެ ސިނާމާއެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތަށްބަޔަކު މަރާލާފައިވާ ޖޭމްސް އީގަން ހޯމްސް ކޯޓަށް ގެންގޮސްފި

ބެޓްމޭން ފިލްމްގެ ޕްރިމިއަރގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 12 މީހުން މަރުވެ 50 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ