އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ޒުވާނުންނާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގުޅުމުންއަރާ ބަލިތައް އިތުރުވަނީ

ރަލަށް ދެވިހިފުމުގެ ސަބަބުން މިހުރީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި: މައިކް ތައިސަން

މިސްރުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ނޫނީ ގޮތެއް ނުނިންމާނެ: އެމެރިކާ

ކޮންމެ އެއް ގަޑިއިރަކުން ތިން ރޭޕް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ހިނގާ: ރިޕޯޓް

ގުއަންޓަނާމޯބޭ ޖަލުގައި ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށް

ބޮސްޓަންގައި ބޮން ގޮއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ އެކަކު މަރާލައި އަނެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމުންނާއި އިދިކޮޅު ލިޔުންތަކެއް އަނެއްކާވެސް ނިޔުޔޯރކް ސަބްވޭތަކުގައި

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދާދިފަހުން ފިލްމު އުފެއްދި މީހާއަށް އެއް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އަނެއްކާވެސް އޮބާމާ ހޮވިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުށެއްނެތް މީހުން މެރިކަމަށް އިޢުތިރާފު ވެއްޖެ

އެމެރިކާއަށް އައި ސޭންޑީ ޠޫފާނަކީ، ޢިރާޤާއި އަފްޤާނިސްތާނުގެ ބަދަލުގައި ފޮނުއްވި ކޯފާއެއް: ޝެއިޚް މުނައްޖިދް

އެމެރިކާއަށް ސޭންޑީގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ތޫފާނެއް އަރައި ބޮޑެތިގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ އަވަހާރަކޮށްލުމާއިބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ނޮވެމްބަރު 4 ގައި

ނިއުޔޯކުގެ ސަބްވޭ ތަކެއްގައި ޖިހާދަށް މަލާމާތްކޮށް އިސްތިހާރުތަކެއް