އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ދިފާޢީވުޒާރާއަށް ޙަމަލާއެއް!!!

އީރާނަށް އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާ ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތްކުރަނީ

ތޯލިބާނުންގެ އަތުން އެމެރިކާ ޗިސްޗިސްވަނީ

ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޗިލީއަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި 300 މަރު

އެމެރިކާގެ މީހަކު ބޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާ، އެއީ ‘ޓެރަރިސްޓު’ ހަމަލާއަކަށް ނުވި. މިއީ ޖޯކެއްބާ؟

”ގުޅިފައިވާ ފައުޖުތަކަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ!“ -ޖެނެރަލް މެކް ކްރިސްޓަލް-

ހެއިޓީގެ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް އަރައިފި

ހެއިޓީގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ވަގަށް ނެގުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އުސާމާބިންލާދިންގެ އިންޒާރެއް އޮބާމާއަށްދީފި.

އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ހެއިޓީއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ހެއިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ!

ނިއުޔޯކްގެ ގްރައުންޑް ޒީރޯ އާއި ގާތުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރެވެނީ

‘އަފްގާނިސްތާނު ހަނގުރާމަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަށް ބަދަލުވަނީ.’ – އެމެރިކަން އާރމީ