އެފްރިކާ

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކުލާހުގައި ކިޔެވުން މަނާކުރުމުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ މުޒާހަރާކުރަނީ

މިސްރުގައި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުތައް އަސްކަރިއްޔާއިން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ދީފި

ބަޖެޓަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަސްކަރިއްޔާ ހީނަރުނުވާނެ : ޕަނެޓާ

ލީބިއާގެ އިންތިޤާލީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ފަށައިފި

މިސްރުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލާތު ޕާޓީން ކުރި ހޯދައިފި

މިސްރުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން ބާރުތައް ހިފަހައްޓާތީ ޖިމީ ކާޓާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ލީބިއާގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު އާ ސަރުކާރާއި ހަވާލުކޮށްފި

ގިނީ ބިސާއޮގެ ރައީސް މެލަމް ބަކާއީ މަރުވެއްޖެ

ގައްޒާފީގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމަކީ ލީބިއާއިން މިހާތަނަށް ސޫދާނަށް ލިބުނު އެންމެ ފުރިހަމަ ހަދިޔާ- ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރު

ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން މިޞްރުގެ އިންތިޚާބުގައި ކުރި ހޯދަނީ

ލީބިޔާގައި ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއް ފެށުމުގެ ބިރު ބޮޑުވަމުންދާކަމުގައި އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފި

މިސްރުގެ އާންމު އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުންވެސް ދީނީ ޕާޓީތައް ކުރި ހޯދައިފި

މިސްރުގެ މަސްރަޙް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރަށް ހޫނުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ފުލުހަކު އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމާއި ގުޅިގެން އަނބިމީހާއާއި ދަރިފުޅު މަރާލައިފި