އެފްރިކާ

މާލީގައި އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ޤިޞާސް ހިފައިފި

މާލީގެ އުތުރުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދޭ

ލީބިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައި ޒުވާނާ އަށް ޤައްޛާފީގެ ވަފާތެރިން ދިން އަނިޔާތަކުގައި ޝަހީދުވެއްޖެ

ކެންޔާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ސޯމާލިއާގެ އާންމުންގެ ބަޔަކު މަރާލައިފި

އުތުރު މާލީގައި ރޭޑިޔޯ ޗެނަލްތަކުން މިއުޒިކު “ދުރަށް ފޮނުވުން” މަނާކުރަނީ

އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ވެބްސައިޓްތައް އެޤައުމުގައި ބްލޮކްކޮށްލައިފި

ސޯމާލިޔާއަށް އެމެރިކާއިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި 6 މުސްލިމުން މަރުވެއްޖެ

ވެނެޒުއެލާއިން ކެންޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ކެންޔާ ސިފައިން 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގާނާގެ ރައީސް ޖޯން އައްޓާ މިލްސް އަވަހާރަވެއްޖެ

މާލީގެ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ މަޤްބަރާއެއް މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރިން ގޮއްވާލައިފި.

ކޮންގޯގެ އިދިކޮޅު ހަތިޔާރުއެޅި ޖަމާޢަތުގެ ވެރިޔާ 14 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ނައިޖީރިއާގެ މިސްކިތެއް ބިމާ ހަމަކުރުމުން އެޤައުމުގެ މުސްލިމު ލީޑަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ކެންޔާއަށް އެރުން މަނާކޮށް ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ޤަދީމީ ‘މަމީ’އެއްގެ ހަށިގަނޑުން ޕްރޮސްޓްރޭޓް ކެންސަރުގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ