އެފްރިކާ

މިޞްރުގެ ފައްޅިއަށްދިން ހަމަލާ ހަމާސްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

މަޝްރަހު: މިޞްރުގެ “ފިރުޢައުނާއި” އޭނާގެ ދަރިންގެ އެނބުރިއައުން

މުޒާހަރާކުރި މީހުން މެރިކަމަށް މުބާރާކްގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިޞްރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަރުވެއްޖެ

ފަހެ ތިބާ އެ ޤުރުއާނަކީ ތިބާގެ “ބެސްޓް ފްރެންޑް” އަށް ހަދަންވީ ވަގުތު ނުޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ބުރެޒިލްގައި 250000 މުސްޙަފު ބަހަނީ

ބުރުގާ ނާޅާ އަންެހެނުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރަން އުރުދުނުއިން ހަމަޖައްސައިފި

ޖެނެރަލް ސީސީ މިސްރުގެ ރިޔާސަތަށް ކުރިމަތިލަނީ

ޑރ މުރްސީގެ މައްޗަށްކުރާ ޝަރީޢަތް ފެބްރުއަރީ 16 އަށް ތާވަލްކޮށްފި

އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫންއަކީ “ޓެރަރިސްޓުން”ގެ ގޮތުގައި މިސްރުގެ ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި

ކުޑަކުދިން ހިމެނޭގޮތަށް މިސްރުގެ 14 އަންހެނަކު ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ތުރުކީގެ ސަފީރު މިސްރުން ފޮނުވާލައިފި

ރާބިއާ ނިޝާން ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޓީމްއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލައިބީރިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް 50 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމް ކޮށްފި