ދުނިޔެ

ކަރަންޓް ނުލިބުމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ޣައްޒާގެ ދަނޑުވެރިންނަށް

އިސްލާމީ އުންމަތާއި އިޒުރޭލުގެ މައްސަލަ – ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ނަޒަރެއް (5)

ޙޫޘީންނަކީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

ސައުދީ އިސްވެ އޮވެ ޔަމަނުގައި ޙޫޘީންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ހަޤީގަތް

މުޖައްމަޢު މަލިކު ސަލްމާން ގެ ނަމުގައި މަދީނާގައި ސުންނަތަށް ޚިދުމަތް ކުރާ މަރުކަޒެއް

އިޒްރޭލު ސިފައިން އަމިއްލައަށް މަރުވާ އަދަދު ގިނަވަނީ

18 އަހަރުނުވާ އަނބިމީހާއާއެކު އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ކުށެއްކަމަށް އިންޑިއާގެ ސްޕްރިމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކޮލެރާ ވެކްސިން ދޭންފަށައިފި

ރަޝިޔާ ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމައަށް ތަދައްހުލްވިތާ 2 އަހަރު، 5000 އަށްވުރެ ގިނަ އާއްމު ރައްޔިތުން މަރައިފި

މިއަހަރު ސޫރިޔާގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ މިދިޔަމަހު

މިޔަންމާ ސިފައިން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާ އަހަރެން ރޭޕްކުރި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ޒައިތޫނި ގަސްތަކުގައި ޔަހޫދީން ހުޅުޖަހައިފި

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމަށް އިންޑިޔާއިން ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

މޫނު ބުރުގާ އެޅުމުންކުރާ ހުރިހާ ޖޫރިމަނާއެއް ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ދައްކަދެނީ