ދުނިޔެ

ތެޔޮ ހުސްވެ ކަރަންޓު ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ހަތަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ބަންދުކޮށްފި

ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ވަކިވެގެންދިޔައީ ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިންދާ

ނަތަންޔާހޫގެ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދަޢުވާކުރަނީ

ރަހީނުކޮށްފައިވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރެވުމުން ޤަތަރުގެ އަމީރަށް ހަމާސްއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ބީޖޭޕީގެ އިސްލީޑަރުންނަށް ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލި މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަނީ

ތުރުކީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް އާނބަސް ބުނެފި، އުރުދުޣާންއަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް

ތިންމަސްދުވަހު ތެރޭގައި ޣައްޒާގައި 14600 ވުރެ ގިނަކުދިން އުފަންވެއްޖެ

އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ އައްޑަނައަކަށް ކަޝްމީރުގެ ޒުވާނެއް ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

މިޞްރުގެ ފައްޅިއަށްދިން ހަމަލާ ހަމާސްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިސްލާމީ އުއްމަތް ނިދިން ހޭލާކަށް ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟

އެމެރިކާއިން ސޫރިޔާއަށް ހަމަލާދިނުން: މުސްލިމުންގެ ލޮލުގައި އެޅުވި އަނދުނެއްބާ؟

ކައިވެނިކުރާ 10 އަހަރުންދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން 84 ޕަސެންޓަކީ ހިންދޫން

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (4 ވަނަ ބައި)

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (3 ވަނަ ބައި)