ސައިންސާއި ޓެކް

“ކިޑްނީވިއްކާލީ އައިޕެޑް 2 ގަތުމަށް” ޒެންގް

ދުވާލަކު 20 ހާސް ކުޑަކުދިން ފޭސްބުކްއިން ބޭރުކުރޭ

އިންސާނާގެ އުމުރު އަންދާޒާކުރެވޭ މެޝިނެއް އީޖާދުކޮށްފިޔޯ!

ސައިބާ ހަމަލާތަކުގެ ރައްދު މިސައިލްތަކަކުން ދޭންޖެހިދާނެ: ޕެންޓަގަން

“ވިންޑޯރސް 8 އަންނަނީ” – ސްޓީވް ބޯލްމާ

އައިޕެޑް އީޖާދުކުރާ ކާރުހާނާއެއްގައި ގޮވުމެއްގޮވައިފި

ވީޑިއޯ-ތަންޒީލް.ނެޓް ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ޙާއްސަ ވެބްސައިޓެއް.

އެއް ލައްކަ ފޭސްބުކް އެޕްލިކޭޝަނުން ޕާސަނަލް ޑާޓާ ލީކުކުރޭ : ސައިމެންޓެކް

މައިކްރޯސޮފްޓް އިން ސްކައިޕް 8.5 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފި

އުސާމާގެ ވީޑިއޯއާއި ފޮޓޯބެލުމަށް ފޭކް ލިންކްތަކެއް ފެތުރެނީ.

އައިފޯންއިން ފާރަލާމައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ.

އުބުންޓޫ 11.4 އޭޕްރީލް 28 ގައި ނުކުންނަނީ….

ޤުރުއާން ކިޔަވާ ޤަލަމް: އާދަޔާޚިލާފް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް.

“ސްޓަކްސްނެޓް” ވައިރަސް އުފެއްދުމުގެ ފަހަތުގައިވަނީ އެމެރިކާއާއި އިޒްރޭލްކަމަށް ތަޖުރިބާކާރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ