ސައިންސާއި ޓެކް

އޯޕެން އޮފީސް

PASSWORD“” ޕާސްވޯރޑް އަކަށް ނުޖެހޭގޮތަށް ހޮޓްމެއިލް އިން ހަދައިފި.

ސަމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 2 ގެ ތިން މިލިޔަން ފޯނު 55 ދުވަހުގެ ތެރޭ ވިއްކާ ލައިފި.

ޔޫޓިއުބް ވެސް 3ޑީ ވީޑިއޯއާއި ދިމާލަށް!

މާދަމާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ipv6 ދުވަސް: އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ

“ކިޑްނީވިއްކާލީ އައިޕެޑް 2 ގަތުމަށް” ޒެންގް

ދުވާލަކު 20 ހާސް ކުޑަކުދިން ފޭސްބުކްއިން ބޭރުކުރޭ

އިންސާނާގެ އުމުރު އަންދާޒާކުރެވޭ މެޝިނެއް އީޖާދުކޮށްފިޔޯ!

ސައިބާ ހަމަލާތަކުގެ ރައްދު މިސައިލްތަކަކުން ދޭންޖެހިދާނެ: ޕެންޓަގަން

“ވިންޑޯރސް 8 އަންނަނީ” – ސްޓީވް ބޯލްމާ

އައިޕެޑް އީޖާދުކުރާ ކާރުހާނާއެއްގައި ގޮވުމެއްގޮވައިފި

ވީޑިއޯ-ތަންޒީލް.ނެޓް ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ޙާއްސަ ވެބްސައިޓެއް.

އެއް ލައްކަ ފޭސްބުކް އެޕްލިކޭޝަނުން ޕާސަނަލް ޑާޓާ ލީކުކުރޭ : ސައިމެންޓެކް

މައިކްރޯސޮފްޓް އިން ސްކައިޕް 8.5 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފި