ސައިންސާއި ޓެކް

“ވިންޑޯރސް 8 ކޮންސިއުމަރ ޕުރިވިއު” އެއްދުވަސްތެރޭ 1 މިލިޔަން ޑައުންލޯޑު.

އައިފޯން، އައިޕެޑް އަދި މެކް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ވިކިއްޖެ.

ހެކަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ފޭސްބުކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ފޮހެވިފައިވާ ފައިލް ހޯދާނެ ފަސޭހަގޮތެއް : ރިކަވާ

ހިލޭ އެސްއެމްއެސް ފޮނުވޭ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ސިރީ

ވަޔާލެސް މައުސްއެއް 3 އަހަރު ޗާޖު ނުކޮށް ގެންގުޅެވިދާނެތަ؟

އެންޑްރޮއިޑް އައިސްކުރީމް ސޭންޑްވިޗް އާއި ސަމްސަންގް ގެލެކްސީ ނެކްސަސް ދައްކާލައިފި.

އުބުންޓޫ 11.10 ނުކުމެއްޖެ. Ubuntu 11.10 ‘Oneiric Ocelot’

ދެތިކިޕީއަށް މިހާރު 30 އަހަރު ވަނީއެވެ. (Emoticons)

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ ޓެބްލެޓް އިންޑިޔާގައި ނެރެފި

ގޫގުލް އާރތް 1 ބިލިޔަން މީހުން ޑައުންލޯޑް ކޮށްފި

އައިފޯން 5 ގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބާ އައިފޯން 4 އެސް ނެރެފި.

އައިފޯން 5 އޮކްޓޯބަރު 4 ވަނަ ދުވަހު ދައްކާލަނީ