ސައިންސާއި ޓެކް

ޓީވީ ރިމޯޓްގެ އުފެއްދުންތެރިޔާ މަރުވެއްޖެ

އެމްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ޓްވިޓަރ އަޕްޑޭޓްކުރެވޭ ޚިދުމަތް ވަތަނިއްޔާއިން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ވަޔާލެސް މެމޮރީ ކާޑު އައި-ފައި

ރޮކްމެލްޓް – ތިބޭފުޅުން އެންމެ ބޭނުންވާ ޒާތުގެ ބްރޯޒާރއެއް!

“ވިންޑޯރސް 8 ކޮންސިއުމަރ ޕުރިވިއު” އެއްދުވަސްތެރޭ 1 މިލިޔަން ޑައުންލޯޑު.

އައިފޯން، އައިޕެޑް އަދި މެކް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ވިކިއްޖެ.

ހެކަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ފޭސްބުކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ފޮހެވިފައިވާ ފައިލް ހޯދާނެ ފަސޭހަގޮތެއް : ރިކަވާ

ހިލޭ އެސްއެމްއެސް ފޮނުވޭ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ސިރީ

ވަޔާލެސް މައުސްއެއް 3 އަހަރު ޗާޖު ނުކޮށް ގެންގުޅެވިދާނެތަ؟

އެންޑްރޮއިޑް އައިސްކުރީމް ސޭންޑްވިޗް އާއި ސަމްސަންގް ގެލެކްސީ ނެކްސަސް ދައްކާލައިފި.

އުބުންޓޫ 11.10 ނުކުމެއްޖެ. Ubuntu 11.10 ‘Oneiric Ocelot’

ދެތިކިޕީއަށް މިހާރު 30 އަހަރު ވަނީއެވެ. (Emoticons)