ވާހަކަ

ޢިލްމްވެރިކަމާއި މަތިވެރިކަން ލިބުންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ދެއްވުމުންކަން ހަނދާންކުރާށެވެ.

މޫސާގެފާނުންގެ ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުޢާ

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފުރޭތަ މަރަން ގޮސް ރަހުމަތްތެރިޔާ މަރާލައިފި

އަބޫ މިހްޖަންގެ ވާހަކަ

ޢީސާގެފާނުން ފެންމަތީގައި ހިންގެވުން

ނުފެންނަ ބީރު މީހުން

ތިބާގެ ރައްބު ތިބާއާ މެދު ކަންތައްކުރީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟

ޢިލްމްވެރިކަމާއި މަތިވެރިކަން ލިބުންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ދެއްވުމުންކަން ހަނދާންކުރާށެވެ.

ޤަބުރުގެ ނިދާ

ރަސްގެފާނުގެ ޚިދުމަތުން ﷲ ގެ އަޅުވެތިކަމަށް

ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ވެފައިވާތީ…

ވާހަކަ: އުފަލާ މަޖާ

ލާލު މުޖައްކަޅުގެ ވާހަކަ

”އަހަރެން ބޭނުމީ ވަރަށް ރައްކާތެރި އަމާން އުފާވެރި ޙަޔާތެކެވެ.”