ވާހަކަ

ވާހަކަ: ބިންހެލުމެއް އައިސް މުޅިމާލެ ބިމާހަމަ

ވާހަކަ ދައްކާ ބަކަރި

ބައްޕަ އަޅުގަނޑު ދެކެ ލޯބި ނުވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ހަމަ އެ ފޮޓޯ އެވެ!

އަހަންނަށް މިހެން މިވަނީ ކީއްވެބާއެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ޒަމާނުގައި ކުޑަސިޓީ ހައްދައިގެން މާލެއަރުވައި ރަށްރަށުން ޖިޒީ ނަގަން ލާހިކު ނޫނެވެ.

ރަންފުށްޓާއި ދަނޑުވެރިފުށީގެ ވާހަކަ

ކަށްވަޅުގައި ފުރަތަމަ ރޭ!

ޢިލްމްވެރިކަމާއި މަތިވެރިކަން ލިބުންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ދެއްވުމުންކަން ހަނދާންކުރާށެވެ.

މޫސާގެފާނުންގެ ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުޢާ

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފުރޭތަ މަރަން ގޮސް ރަހުމަތްތެރިޔާ މަރާލައިފި

އަބޫ މިހްޖަންގެ ވާހަކަ

ޢީސާގެފާނުން ފެންމަތީގައި ހިންގެވުން

ނުފެންނަ ބީރު މީހުން