ވާހަކަ

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 4 )

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 3 )

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 2 )

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 1 )

ވާހަކަ: ކާފައަށް ޢަރަބިބަސް ނޭނގޭއިރު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އެހާ ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ކީއްވެ؟

“ހަމަލާތައް އަންނަނީ އަހަރުމެންގެ ފަހަތުން…”

ވާހަކަ: ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ދުޢާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ހުޅުކޮޅެއްގެ ނިވަލުގައި ޒިނޭއަށް ފަރުދާވެގެން

ފަލަސްތީން ދަރިކޮޅު އެމެރިކާގެ “ކުޑަކުޑަ ޓެރަރިސްޓް”ގެ ވާހަކަ

ވާހަކަ: އުޖޫރަ

ވާހަކަ: ނަޖާތު

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ބާރަ އަހަރަށް ފަހު

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ޖަލުގައި ދުވަސްތައް ވޭތުކުރި ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ޙަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި ހުވަފެން

އެކުވެރިޔާގެ ގަމީހުގައި ރިހާކުރު ހޭކިފައިހުއްޓާ ފެނުމުން