ވާހަކަ

ވާހަކަ: ބައްޕާ! އަހަންނަށް 10 ރުފިޔާ ލިބިދާނެތަ؟

ސޫރިޔާގެ ޖަލެއްގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ

ހުކުރު ޚުތުބާ: ‘ކީއްކުރާ އެއްޗެއް؟’

“ވަޙިގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލުގެފާނު އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ.”

ދަންނަ ނުދަންނަ ޑަކްޓަރު!

ޑރ. ޙުސައިންގެ ވާހަކަ: ޙަޤީޤީ މޮޅުވުމަކީ ޕީއެޗްޑީއެއް ނޫން، ހެޔޮ ޢަމަލުކޮށް ދީނުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުން

ވާހަކަ : ނަމާދަކަށް 50 ރުފިޔާ !

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތަފާތު ( ވާހަކަ )

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 10 ފަހުބައި )

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 9 )

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 8 )

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 7 )

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 6 )

( ވާހަކަ ) ގެއްލުނު އުފާވެރިކަން ( 5 )