ވާހަކަ

ހަޤީގީ ވާހަކަ: ޓީވީގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލީ ﷲއަށް ޓަކައެވެ

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އެތީސްޓުންނަށް އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ދެއްވި ރައްދު

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (ޢާއިޝަތް ބިންތި އަބޫބަކުރު)

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (ޚަދީޖަތު ބިންތް ޚުވައިލިދު)

ހުކުރު އަޅާފައި ދިޔަ ދަތުރު

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އާސިޔަތުގެފާނުން ގެ ވާހަކަ)

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޞާލިޙު ޒުވާނާއާއި ބިސްކޯދު

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިސްތަށިގަނޑު ދިން އަންހެން ސާހިބާ)

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިމާމް އަޙްމަދުގެފާނުންގެ މަންމަ)

ވާހަކަ: ހަމައެންމެ ސީޑީއަކުން….

ފެބުރުއަރީ މަހާއެކު ޙަޔާތައް އައި ބަދަލު

“އިންޝާ ﷲ” ކަލިމާގެ ސަބަބުން އިސްލާމްވި ޚާދިމާ!

23 ރަމަޟާން 1432: “މިނިވަންކަން ނެތި ހޭދަކޮށްލެވުނު 29 މިނެޓް”

ވާހަކަ: ވަރަށް އަސަރުކުރި ހުވަފެނެއް