ވާހަކަ

ބެލުން ތިރިކުރި ޒުވާނާ

ޖާހިލުންނަށް ފަހުމުވާ ގޮތް

އުސްމިނާއި، ދިގުމިން އެއްވަރު ދިދަ ދަނޑި…

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް

އޮސްޓުރޭލިއާގެ މޮޑެލް, ސާރާގެ ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ފިރި އަކަށް ވާން ބޭނުން ވީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

ރަތްކުލައިގެ ފިނިފެންމަލަކުން އަހަންނަށް މަރުހަބާކީ އެޗް .އައި. ވީ އެވެ!

ވަޢުދު ފުއްދުން

ޖަލުގެ ފާރަވެރިއަކަށް އިސްލާމްދީން ފެނުނު ގޮތް

މާތް މީހުންގެ ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން (ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ)

“ކަލަކު ވޮޑިގެން ވޭތަ؟ މަ ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން”

ބައްޕާ! އަޅުގަނޑަށް 10 ޑޮލަރު ދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟

އެމީހުންގެ ‘ކަލާނގެ’ ސޮލީބައް އެރުވުނު ކަމަށް ހިތުގެއަޑިން އެމީހުނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭބާ؟

އެއްވެސް މީހަކީ އެންމެ އުފަލުގައި އުޅޭ މީހެއްނޫނެވެ.