ވާހަކަ

ޢަދުލުވެރި ވެރިޔަކު މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި

ފުރަތަމަ ބޮޑުގެރި ކަތިލާށެވެ!

އަބޫ ބަކުރުއްޞިއްދީޤް رضي الله عنه ކީރިތިކުރެއްވުން

އަޅުވެރި އަންހެނާ

ވާހަކަ: ބައްޕާ! އަހަންނަށް 10 ރުފިޔާ ލިބިދާނެތަ؟

ޑްރެކިއުލަރ ގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އެތީސްޓުންނަށް އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ދެއްވި ރައްދު

ސޫރިޔާގެ ޖަލެއްގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ

ހުކުރު ޚުތުބާ: ‘ކީއްކުރާ އެއްޗެއް؟’

“ވަޙިގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލުގެފާނު އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ.”

ދަންނަ ނުދަންނަ ޑަކްޓަރު!

ޑރ. ޙުސައިންގެ ވާހަކަ: ޙަޤީޤީ މޮޅުވުމަކީ ޕީއެޗްޑީއެއް ނޫން، ހެޔޮ ޢަމަލުކޮށް ދީނުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުން

ވާހަކަ : ނަމާދަކަށް 50 ރުފިޔާ !

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތަފާތު ( ވާހަކަ )