ވާހަކަ

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އާސިޔަތުގެފާނުން ގެ ވާހަކަ)

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޞާލިޙު ޒުވާނާއާއި ބިސްކޯދު

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިސްތަށިގަނޑު ދިން އަންހެން ސާހިބާ)

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިމާމް އަޙްމަދުގެފާނުންގެ މަންމަ)

ވާހަކަ: ހަމައެންމެ ސީޑީއަކުން….

ފެބުރުއަރީ މަހާއެކު ޙަޔާތައް އައި ބަދަލު

“އިންޝާ ﷲ” ކަލިމާގެ ސަބަބުން އިސްލާމްވި ޚާދިމާ!

23 ރަމަޟާން 1432: “މިނިވަންކަން ނެތި ހޭދަކޮށްލެވުނު 29 މިނެޓް”

ބަދުރުގެ ހަނދާންތަކުން: “ބޭބޭ ކޮބައިހޭ އަބޫ ޖަހުލު؟”

ވާހަކަ: ވަރަށް އަސަރުކުރި ހުވަފެނެއް

ތިމާގެ މަރު ފައިސާދީފައި ގަތް މިހާ

ވާހަކަ: އަހަރެން ވައްކަން ކުރަންދިޔުމުން އަހަރެންގެ ހިތް އޭނާ ވަގަށް ނެގީ!

ވާހަކަ: ކަލޭތީ އަހަރެންގެ ކަލާނގެއެއްނޫނެވެ. އަހަރެންމީ ކަލޭގެ އަޅެއް ނޫނެވެ.

ޢަދުލުވެރި ވެރިޔަކު މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި