ވާހަކަ

ޝެއިޚް މަރުވާން ޙަދީދުގެ ވާހަކަ

އަބޫ ޙަނީފާގެ ވިސްނުންފުޅު ތޫނުކަން

މެއްސެއްގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ ވަންމީހެއްގެ ވާހަކަ

ވާހަކަ: ޒިނޭގެ ހިތި ރަހަ…!

ހަޤީގީ ވާހަކަ: ޓީވީގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލީ ﷲއަށް ޓަކައެވެ

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އެތީސްޓުންނަށް އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ދެއްވި ރައްދު

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (ޢާއިޝަތް ބިންތި އަބޫބަކުރު)

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (ޚަދީޖަތު ބިންތް ޚުވައިލިދު)

ހުކުރު އަޅާފައި ދިޔަ ދަތުރު

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އާސިޔަތުގެފާނުން ގެ ވާހަކަ)

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޞާލިޙު ޒުވާނާއާއި ބިސްކޯދު

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިސްތަށިގަނޑު ދިން އަންހެން ސާހިބާ)

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިމާމް އަޙްމަދުގެފާނުންގެ މަންމަ)

ވާހަކަ: ހަމައެންމެ ސީޑީއަކުން….