ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުކުރު އުފާ ފެސްޓިވަލް ބާއްވައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ހިޖްރަ ކޭމްޕް ބާއްވައިފި

ހައްޔަރުކުރި ހަތް ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލައިފި

ހައްޔަރުކުރި ނޫސްވެރިން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ޤާއިމްކޮށްދެނީ

ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަބުރާބެހިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ދެލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ސްޕްރިމް ކޯޓަށް ބަލައިގެންފި

ނަވާޒު ޝަރީފް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފެހެންދޫ ކައުންސިލަރުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ރަށުގެ ކުދިންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވަދެނީ

މިފަހަރުގެ ތަޒްކިޔާ ކޭމްޕްގައި ކުޑަ ހުސެން ބައިވެރިވާނެ: އަލްއަޞްރު

އަލީ ޒާހިރު ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

އަލް ޢަސްރުގެ “ކޫލްނަސް އޮފް ދަ އައިޒް” ނަމާދު ވޯރކްޝޮޕް ގއ.ގެމަނަފުށީގައި