ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިޔޫއެމްގެ ވަގުފު ޢިމާރާތް “ސަނާބިލް” ކުރަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ޑރ އަފްރާޝީމް މަރާލި މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

“ޕެބަލްސް” ނަމުގައި ޕީސް ފައުންޑޭޝަންއިން އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

އެމްއައިބީގެ އެހީގައި ހަތަރު ކޮލެޖަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

އަހަރުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތަ މިރޭ، ކޭތަ ނަމާދުކުރުން 9 ޖަހާއިރު

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ކްލާސްތަކެއް ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި

ސެޕްޓެމްބަރމަހު މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވޭވަރަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހޭނެ: ރައީސް

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްއާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ޕީސް ފައުންޑޭޝަންއިން ފަށައިފި

“ޢީދު ސްމައިލްސް” ގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ހުކުރު އުފާ ފެސްޓިވަލް ބާއްވައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ހިޖްރަ ކޭމްޕް ބާއްވައިފި

ހައްޔަރުކުރި ހަތް ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލައިފި