ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ގުރައިދޫގައި ހުޅުވައިފި

ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުހެއް ހުކުރުދުވަހުގެރޭ

ރަތަފަންދޫ މަސްޖިދުލް ރަޙްމާން ހުޅުވައިފި

ސިޔާސީ ފަސާދަ (ހަތްވަނަ ބައި)

އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުރި ބޭނުން ނުކުރާ 951 އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް މަނަދޫގައި ފަށަނީ

“ސުންނަތުގެ ދިފާޢުގައި” ދަރުސް މާދަމާރޭ

މިރޭގޭ ޢިލްމީ ފޯވަހީގައި އަޅުކަމުގައި ޝައްކުވުމާއި އޭގެ ހައްލު

ސުކޫކް މޮޑެލް ލޯ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަރަހައްދީ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްސީއައިއެފް ބައިވެރިވެއްޖެ

ޤުރުއާނުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވަން ސޫދާންގެ ޔުނިވާސިޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހާފިޡުން ގެނައުމަށް ހުއްދަދޭ އުސޫލު އާއްމުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބުރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ޝައިޚް އިމްރާން ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިން ދާއިރާ އިން ތައުލީމު ދޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމުކޮށްފި