ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަބުރާބެހިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ދެލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ސްޕްރިމް ކޯޓަށް ބަލައިގެންފި

ނަވާޒު ޝަރީފް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފެހެންދޫ ކައުންސިލަރުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ރަށުގެ ކުދިންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވަދެނީ

މިފަހަރުގެ ތަޒްކިޔާ ކޭމްޕްގައި ކުޑަ ހުސެން ބައިވެރިވާނެ: އަލްއަޞްރު

އަލީ ޒާހިރު ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

އަލް ޢަސްރުގެ “ކޫލްނަސް އޮފް ދަ އައިޒް” ނަމާދު ވޯރކްޝޮޕް ގއ.ގެމަނަފުށީގައި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ސަރުކާރުން ކުރަންއުޅޭ ބޮޑުކަމާއި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމާއި ގުޅުމެއް ނެތް: އަޒްލީން

ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސްއާއެކު ނަމޫނާ މުދައްރިސް ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީއިން އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް އެހީވަނީ

އައިއޯޔޫއިން އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ޒިކުރާ ކޮލެޖާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި