ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކަލްޗަރަލް ޓުއަރގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން އަނެއްކާވެސް ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުހެއް ކެންދޫގައި ބާއްވައިފި

ބަހުޡް މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ދެޔުނިވަރސިޓީވެސް ފުރަތަމަ ބަހުޡްއިން ބަލިވެއްޖެ

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ތ އަތޮޅުގައި ދީނީ ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވާ އެހީގެ ތަކެތި މިއަދު ބަރުކުރަން ފަށަނީ

ޑރ. އަބްދުލްހައްޔު ޔޫސުފްގެ ދަރުހެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަހުޡް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއް ޤަތަރަށް

މައްކާގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ސޫދާންގެ ފަތުވާދިނުމާ ބެހޭ ދާއިރާގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ލެބެން ލެބޯޓަރީސްގެ ބޭސް އެތެރެކޮށް، ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

އަގުހުރި އިނާމްތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ހޯލްސޭލް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި