ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިރާގުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

އައިޔޫއެމްއާއި މެލޭޝިޔާގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހެލްޕް ރޮހިންޖާ ފަންޑު 2017

“ރިޝްވަތު” ނަމުގައި ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ސަލަފުން ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ލައުންޖު ހުޅުވައިފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ މަތިވެރި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ސައުދީއަށް ގޮސްފި

ސަލަފްގެ ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް މިފަހަރު ތިން އަތޮޅެއްގައި

އައިޔޫއެމްގެ ވަގުފު ޢިމާރާތް “ސަނާބިލް” ކުރަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ޑރ އަފްރާޝީމް މަރާލި މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

“ޕެބަލްސް” ނަމުގައި ޕީސް ފައުންޑޭޝަންއިން އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

އެމްއައިބީގެ އެހީގައި ހަތަރު ކޮލެޖަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ފުރައިފި