ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުއްލި ހަބަރު: ބަނގުރާ ހުއްދަކުރުމާއިގުޅިގެން އާދާލަތުޕާޓީއިން މިއަދު މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު ނޫސް ކޮންފަރެސްއެއް ބާއްވަނީ

‘ބަނގުރާ މައްސަލާގައި’ ޓްރޭޑްމިނިސްޓަރ ގޭ ކައިރިއަށް (ޖަމާލުއްދީން ކައިރިއަށް) އެއްވެއްޖެ

މާދަމާ ރޭ ސަލަފުން ހިންމަފުށީގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ‘ރަސްމީ’ކޮށް ދެނީ

މާދަމާ ރޭ އެފްއެމްސީގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ދަރުސްއެއް ދެއްވަނީ

ވިޔަފާރީގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ގެންގުޅޭ ދިވެހި ކުންފުނިތައް ލިސްޓުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ކަމަށް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ހާމަކޮށްފި

‘ދި-މުދިމު’ގެ ނަމުގައި ބަންގި ވަގުތު އަންގައިދޭ ދިވެހި ސޮފްޓްވެއާރއެއް ނެރެފި

ޤުރްއާން ތަޖްޥީދު މަގުން ކިޔެވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން މިރޭ ފަށަނީ

‘ވެރިން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަށް.’ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ގޮވާލައްވައިފި

3 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ އިސްލާމިކް ފެއާރގައި ބެހެއްޓުނު މިސްކިތު ފަންޑަށް ލިބިއްޖެ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޝެއިޙް އިލްޔާސް “މިޢްރާޖްގެ ހަދިޔާ” އާއި ބެހޭ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

‘އިބްރަތް’ މަދަހަ އަލްބަމް ނެރެފި

ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް މުސްލިމް ޔޫތްއިން ރާއްޖޭގެ ދެކުއްޖަކަށް ސްކޮލަޝިޕެއް ދެނީ