ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަމިޢްޔަތުލް އަޚަވަތު އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފި!

ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެން – ދަރުސްލައިވް

އިޒްރޭލުގެ ގައުމީ އެއާލައިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ދަރުސް އެޅުވުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ސްކްރީނެއްގައި ކަޓަރު އަޅާ ހަލާކުކޮށްލައިފި

ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ޖަރުމަނުގެ އެހީގައި މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކަށް ގައުމެއްގެ ރައިސްއަކަށް ވުރެންވެސް އަހަމިއްޔަތު ކަމެއް ދޭނަން – އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ޑރ ޒާކިރު ނައިކް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރާނީ މެއި 31 އިން ޖޫން 6 އަށް – އައިއާރއެފް

ޑރ ޒާކިރް ނައިކް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޢާންމުންގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދެމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލާމުން ހާމަކޮށްފި

ބޯއީ ސްކައުޓް އޮފް އެމެރިކާގެ މާސްޓާރއެއް ކުރީގެ ސްކައުޓަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކޮށްފި

ހިރިލަންދޫއަށް ‘ހޮނު’ އަޅައިފި

‘ޖަމިއްޔަތުލް މުސްލިހީން’ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލެވޭނެކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފި

‘އަނެއް ފިކުރު’ގެ ނަމުގައި ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ…

ނޫސްބަޔާން: ދީނީ ތަޤްރީރުތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ރައިސް ނަޝީދު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން.