ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

‘ޖަމިއްޔަތުލް މުސްލިހީން’ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލެވޭނެކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފި

‘އަނެއް ފިކުރު’ގެ ނަމުގައި ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ…

ނޫސްބަޔާން: ދީނީ ތަޤްރީރުތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ރައިސް ނަޝީދު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން.

ދީނީ ތަޤްރީރުތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ރައިސް ނަޝީދު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ގޮވާލައިފި

ދީނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ‘އޭކޮން’ގެ ކޮންސެޓް ލަންކާގައި ނުބޭއްވިގެން ކޮންސެޓް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ނަރަކައިގައި އަންހެނުން ގިނަވާނެކަމުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކީ ވަޢީދުގެ ޙައްޤު ތެދު ބަސްފުޅުތަކެއް ކަމުގައި އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ ސުޓޭޓް މިނިސްޓަރަ ވިދާޅުވެއްޖެ

‘މުސްލިމް އޮފް ރަޝިއާ’ގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒެއް މިއަދު ފަށައިފި

އިސްލާމީ ދިރިއުޅުން ޕްރޮގްރާމުގައި، ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނަށް ރައްދުދޭން މަސައްކަތްކުރުމުން ޢަދާލަތުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިި

ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ސީޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދަމުންދާކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ހާމަކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ މުރުޝިދުޢާންމުގެ މަގާމަށް ޒަކީ ހަމަޖައްސަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ލާދީނީ ފިކުރުތަކެއް ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފި

އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އިސްލާމް ދީނާއި ޙިލާފުކަމެއް ނުނިންމަވަނެކަމަށް ޒަކީ ވިދާޅުވިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ރައީސްގެ ޙިޠާބުގައި ޒަކީގެ ވާހަކަޔާއި ފުށުއަރާ އެތައް ކަމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޝާޙިދުއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ‘ރިޙްލާ 2’ ނިމިއްޖެ