ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒާކިރު ނައިކުގެ އިވެންޓް ބާއްވަނީ މާލޭކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ 2 ނަންބަރާއި 3 ނަންބަރު ދަނޑު ދެމެދުގައި އޮންނަތަނުގައި – އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

ޖިންނި ބަލި ނުވަތަ ސިޙުރު ޖެހިއްޖެނަމަ އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟

‘ދަ ކޯލް 2010’ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ދެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންއެބަދޭ

އަމާނާ ތަކާފުލް އިސްލާމިކް އިންޝުރެންސް ކުންފުނީގެ ޝަރީޢާ ބޯރޑް މެންބަރަކަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ހަމަޖައްސަވައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް މުސްލިހީންގެ ފަރާތުން ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

މުސްލިމުންގެ ގުޅުމުގެ ވެބްސައިޓް ހެކަރުންގެ އަތުން އެޖަމިއްޔާއަށް ލިބިއްޖެ

ދީނީ ގޮތުން ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށްއެދި ސަލަފުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް އިނގުރައިދޫގައި ބާއްވައިފި

‘މުސްލިމުންގެ ގުޅުން’ ޖަމިއްޔާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ހެކް ކޮށްފި

ގައުމުގައި ތިބި ސެކިއުލަރރިސްޓުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތައް ބައިބައިކޮށްލުން – ޝަހީމު

‘އޭކަން ކޮންސަޓް’ ވަކި ތާރީހެއް އެންގުމެއް ނެތި ފަސްކޮށްފި

އެއްވެސްބަޔަކު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން – ޝެއިހް އިލްޔާސް

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ‘ޝޯ’އެއް ބާއްވަނީ