ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޅިވަރުކުޅެން ދަތިވާނެ ކަމަށްބުނެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ޑރ. ޒާކިރުގެ އިވެންޓްބޭއްވުމަށް ސްޓޭޑިއަމް ނުލިބޭނެކަމަށް އަންގައިފި

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކުގެ އިވެންޓަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީއިން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންއެބަދޭ

“21 ވަނަ ޤަރުނުގެ އުފާވެރި އަންހެނާ” ގެ ނަމުގައި ސެމިނާއެއް ބާއްވައިފި

ތަޢުލީމީ މަންހަޖު މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ފަށައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހދ އަދި ނ އަތޮޅުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ފުރައިފި

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ޑރ ޒާކިރު ނައިކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލު ނުވީ މިލްޓަރީ ޤާނޫނު އެކަމަށް ތަންނުދޭތީ

ކުއްލި ޚަބަރު: ޑރ ޒާކިރު ނައިކްގެ ދަރުސް ބާއްވާން ސްޓޭޑިމްދިނުމަށްފަހު ނުލިބޭނެކަމަށް އަންގައިފި

ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ‘ދެރަނުވާށެވެ.’ ދަރުސް ޑީވީޑީ ނުކުމެއްޖެ

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އާއި އެމް.އެން.ބީ.ސީ އިން ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަނާޅާކަމަށް ހާމަކޮށްފި

!މީހަކަށް ސިޙުރެއް ޖެހިފައި ހުރިތޯ ޤުރުއާން ކިޔަވައިގެން ބަލާނެ ގޮތް

ޝައިޚް ފަރީދު ނ. މަނަދޫގައި ދަރުސްއެއް ދެއްވައިފި

ޑރ ޒާކިރު ނައިކް ރާއްޖޭގައި ދެއްވާ ތަޤްރީރުގެ އޯޑިއޯ އާއި ވީޑިއޯ ރައިޓްސް އެމްއެންބީސީއަށް ދީފި

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރާ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަނީ.

އަދާލަތު ޕާޓީއިން ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި