ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ޑރ ޒާކިރު ނައިކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލު ނުވީ މިލްޓަރީ ޤާނޫނު އެކަމަށް ތަންނުދޭތީ

ކުއްލި ޚަބަރު: ޑރ ޒާކިރު ނައިކްގެ ދަރުސް ބާއްވާން ސްޓޭޑިމްދިނުމަށްފަހު ނުލިބޭނެކަމަށް އަންގައިފި

ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ‘ދެރަނުވާށެވެ.’ ދަރުސް ޑީވީޑީ ނުކުމެއްޖެ

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އާއި އެމް.އެން.ބީ.ސީ އިން ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަނާޅާކަމަށް ހާމަކޮށްފި

!މީހަކަށް ސިޙުރެއް ޖެހިފައި ހުރިތޯ ޤުރުއާން ކިޔަވައިގެން ބަލާނެ ގޮތް

ޝައިޚް ފަރީދު ނ. މަނަދޫގައި ދަރުސްއެއް ދެއްވައިފި

ޑރ ޒާކިރު ނައިކް ރާއްޖޭގައި ދެއްވާ ތަޤްރީރުގެ އޯޑިއޯ އާއި ވީޑިއޯ ރައިޓްސް އެމްއެންބީސީއަށް ދީފި

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރާ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަނީ.

އަދާލަތު ޕާޓީއިން ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި

އެއްވެސް އިންޓަރރެސްޓެއް ނެތި މުދަލު ޒަކާތުގެ ފީސަބީލިﷲ ބައިން ސްކޮލަރޝިޕް ދޭގޮތައް ހަމަޖައްސަވައަފި

2009 ވަނަ އަހަރު ސަންއެފްއެމްގެ އެންމެ މަގްބޫލު ޕްރޮގްރާމްއަކަށް ‘ޢިލްމީ ޚަޒާނާ’ ހޮވިއްޖެ

‘ދަކޯލް 2010’ ގައި ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފްއިން ހުޅުވާލައިފި

“ދެރަނުވާށެވެ.!” މިމަޢުލޫއަށް، ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

އައި.އެސް.އެމް އިން ހިންގާ ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ޑރ. މަޖީދު ތަޤުރީރު ކުރައްވައިފި