ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ ބިލާލް ޕިލިޕްސް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ދަކޯލް 2010-ލިވް- އިސްލާމްގެ އިވެންޓްތައް ލައިވްކުރާނީ ވީޓީ، ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އަދި އާރްއޯއެލް އިން – ސަލަފް

ތަޢުލީމީ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލުތަކަކުން ކޮންސެޓް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލާ އިންޒާރު ކުރައްވައިފި

އަބުދުރަހީމް ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ‘ދަކޯލް’ ފަދަ އިވެންޓްތަކަށް ހޭދަކުރުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޢަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އިސްލާމްދީނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް މުސްލިމުންގެ ގުޅުމުން ގޮވާލައިފި

ސިޙުރުން ސިޙުރު ބާޠިލު ކުރަން ނޫޅޭށެވެ.!

އިސްލާމެއް ނޫންކަމަށް ބުނި ނާޒިމް އިސްލާމް ދީނަށް ރުޖޫއަވެއްޖެ

ޓެސްޓު ޕޭޕަރެއްގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން ޕްރޮމޯޓް ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ދަކޯލް 2010 ގެ ތާވަލް އާންމުކޮށްފި

ގުއަޓަނާމޯބޭގެ ޤައިދީން ގެނައުމުގެ ޤާބިލުކަން ދިވެހިސަރުކާރުގައި އަދި ނެތް: ޖަމްޢިއްޔަތު ސަލަފް

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 25 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

މަހުދީގެފާނު ކަމަށް ދައުވާކުރި މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި