ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އެއްގޮތައް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ މިއަދު ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތިމައްސަލަތައް ޙައްލުވެގެންދާނެ – ފާރިޤް ނައިކް

ތިމަންނައަކީ ޓެރަރިސްޓެއް : ޑރ ޒާކިރް ނައިކް

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކްގެ ދަރުސެއް މިރޭ ސްޓޭޑިޔަމް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެ

ފަރުޙަތު ނައިކް ދެއްވި ދަރުސަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަރުސެއް – އަޙްމަދުﷲ

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޑރ. ޒާކިރުނައިކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަންހެންބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފަރުޙަތު ނައިކްގެ ދަރުސެއް

މެއި 27 – 28 ގައި ބޭއްވޭ ދަރުސްގެ ސަބަބުން ދީނާއިމެދު އުފެދިފައިވާ ޝައްކުތައް ފިލައިގެންދާނެ. ޑރ ޒާކިރުނައިކް

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު އިވެންޓްގެ ދަރުސްތާވަލް އިޢުލާންކޮށްފި

އީ.ޑީ.ސީގެ ފާރާތުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި

ޑރ. ޒާކިރުނައިކު ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޮނާރސްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

ހަވީރު ނޫހުގައި ބަނގުރާގެ ބާވަތެއް އިސްތިހާރު ކޮށްފި

އިސްލާމް އަދި ދިވެހި މާއްދާ އިހުތިޔާރީ މާއްދާތަކަށް ހަދައިފި ނަމަ ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަގީދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިކަށިވެގެންދާނެ – ޝައިޚު އިލްޔާސް