ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމާއިބެހޭ ޢާއްމު ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ގޮވާލައިފި

ނިކޮބާ އަށް އައި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފި

ކްލިކް ކޮލެޖާއި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފް އާއި ގުޅިގެން ޑރ ބިލާލްގެ ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

މާލެ މާލެއަކަށް ވަނީ ހަށި ވިއްކާ ތަންތަންވެސް ހުރުމުން – ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު

ދަކޯލްގެ އެންމެ ފަހު އިވެންޓް މިރޭ އޮންނާނެ

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ‘އިސްލާމިކް ދަޢްވާ ސެންޓާރ’ގައި ދަކޯލްގެ ދަރުސް ވަގުތުން ދައްކަނީ

ޑރ ބިލާލް ޕިލިޕްސް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ދަކޯލް 2010-ލިވް- އިސްލާމްގެ އިވެންޓްތައް ލައިވްކުރާނީ ވީޓީ، ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އަދި އާރްއޯއެލް އިން – ސަލަފް

ތަޢުލީމީ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލުތަކަކުން ކޮންސެޓް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލާ އިންޒާރު ކުރައްވައިފި

އަބުދުރަހީމް ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ‘ދަކޯލް’ ފަދަ އިވެންޓްތަކަށް ހޭދަކުރުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޢަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އިސްލާމްދީނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް މުސްލިމުންގެ ގުޅުމުން ގޮވާލައިފި

ސިޙުރުން ސިޙުރު ބާޠިލު ކުރަން ނޫޅޭށެވެ.!