ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އިން މިއަހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

ފިތުރު ޒަކާތް އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ލާލޭ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކުދިންނަށް އަނިޔާކުރިކަން ސާބިތުވުމުން 200 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޢައިރު ދީން ފެތުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޑީޕޯޓްކުރި 15 މީހަކު ލިސްޓުން އުނިކުރި ސަބަބު ހޯދުމަށް ސަލަފުން އިމިގްރޭޝަނަށް ސިޓީއަކުން އެދެފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ޚާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސުޕްރީމްކޯޓާއި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންހިންގެވުން 4 ބޭފުޅަކާ ހަވާލުކުރެއްވިތާ އެއްދުވަސް ނުވަނީސް އެންމެން އިސްތިއުފާދީފި

ޝައިޚް އިދުރީސް ޙުސައިންގެ ދަރުސެއް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވަލުގައި ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކޮށްފި

ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރަމާތޯ؟ ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުލް މުވައްޙިދީންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

އައްޝައިޚު އިލްޔާސް ޙުސައިން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ދީނީ ދަރުސްއެއް ދެއްވައިފި

50 ފަނޑިޔާރުން ރޭ ހުވާ ކުރެއްވި ހިސާބުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިގެން ދިޔައީކަމަށް” އައްޝައިޚު ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަހްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ބެންކެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖޭގައި ޣައިރުދީން ފަތުރާ މީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ޕޮލިހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ޝެއިހް އިދްރީސްގެ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ