ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޢިލުމްވެރިން ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަނަވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި – އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގައި މަޝްހޫރު ބްލޮގާރ ހިއްލަތު ރަޝީދު ޑްރަގް އޯވާރޑޯޒްވެގެން ފަޅު ރަށެއްގައި ހޭނެތިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ޝައިޚް ނަސްރުﷲ އެމް.ޑި.ޕީއަށް ސޮއިކުރިކަން އެމްޑީޕީއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފި

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ‘މިއުޒިކް ފްރީ’ ޢާއިލީ ހަވީރު ވަރަށް ކާމިޔާބު – ޢަދާލަތު

ސީ އެޗް އެސް އީ ގައި ޢަރަބި ކިޔަވާދޭން ފަށަނީ…

ޒަކާތު ފަންޑުން 7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

އަރަބިއްޔާ ސުކޫލު ތަޅާލަނީ

ކީރިތި ޤްރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެއް ނެރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް ނިންމައިފި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ރަނގަޅު ޤުރްއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ށ. ޅައިމަގު އަލަށް އިމާރާތްކުރި މަސްޖިދިލް ރަޖާ ހުޅުވައިފި

ގުރުއާން ކްލާސްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ދޭން ނިންމާފައިވާ، މާލީ އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމާއިބެހޭ ޢާއްމު ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ގޮވާލައިފި

ނިކޮބާ އަށް އައި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފި