ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަމާނާ ތަކާފުލް އިސްލާމިކް އިންޝުރެންސް ކުންފުނީގެ ޝަރީޢާ ބޯރޑް މެންބަރަކަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ހަމަޖައްސަވައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް މުސްލިހީންގެ ފަރާތުން ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

މުސްލިމުންގެ ގުޅުމުގެ ވެބްސައިޓް ހެކަރުންގެ އަތުން އެޖަމިއްޔާއަށް ލިބިއްޖެ

ދީނީ ގޮތުން ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށްއެދި ސަލަފުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް އިނގުރައިދޫގައި ބާއްވައިފި

‘މުސްލިމުންގެ ގުޅުން’ ޖަމިއްޔާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ހެކް ކޮށްފި

ގައުމުގައި ތިބި ސެކިއުލަރރިސްޓުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތައް ބައިބައިކޮށްލުން – ޝަހީމު

‘އޭކަން ކޮންސަޓް’ ވަކި ތާރީހެއް އެންގުމެއް ނެތި ފަސްކޮށްފި

އެއްވެސްބަޔަކު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން – ޝެއިހް އިލްޔާސް

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ‘ޝޯ’އެއް ބާއްވަނީ

ގައުމު އާވާރާ ހާއްޔަކަށް ބަދަލުވާ ކޮންސެޓެއްގެ ބަދަލުގައި ރިވެތި، މާތް އަޚްލާޤު ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންސެޓެއް ބޭއްވުމަށް ޢަދާލާތު ޕާޓީއިން ގޮވާލައިފި

‘ލައްޒަތާއި އަރާމުން ފުރިގެންވާ ސުވަރުގެ’ މިމައުޟޫއަށް ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ…

ސަލަފް ޕަބްލިކޭޝަންސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެފި

އޭކޮން ކޮންސެޓަކީ ގައުމުގައި ހުޅުވިގެން ދާނެ ނުބައިކަން ބޮޑު ދޮރެއް – އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީ