ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އިޙްޔާ ފޯރަމް-7” ގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާނީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު

ބޭކާރު ކަންކަމުގައި މަޝްޢޫލުވެގެން ތިއްބާ މިދީބުން އިސްލާމްދީން ބީވެގެން މިހިރަ ދަނީއެވެ.

ޤާރީންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތް 1 ވަނައަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުގޮސް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

އެސް.އެމް.އެމް.އެސް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ޕީކޭރިލީފް ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރޭވޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަނީ

އައްޝައިޚް އަޙުމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމްގެ ވަރަށް ޙާއްޞަ ދަރުސެއް ފުވައްމުލަކުގައި…

ޕީކޭ ރިލިފް ފަންޑަށް 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މިހާތަނަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 9 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ރަމްޟާންމަހު ފަހު 10ގައި އިއުތިކާފަށް ތިބުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ނަންތައް އިއުލާންކުރައްވައިފި

ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ހައްޖާބެހޭ ސީޑީއެއް ނެރެނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ މުސްލިމު 500 ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދު އަދި ޝައިޚް ޝަހީމް

ސައިންސްގެ ހޯދުންތައް އިތުރުވަމުންދިއަ ވަރަކަށް ސާބިތުވަމުންދަނީ މާތްﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ކަމަށް ޑރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ނަމާދުކުރާނެގޮތް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ސީޑީ ނެރެފި

އެމްއެންޑީއެފްގައި ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ