ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިދިޔަ ރަމްޟާންމަހު ޤާހިރާގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤުވާމީ 18 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ދިވެހި ދަރިވަރަކު 2 ވަނަ ހޯދައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފާއި ބައެއް ޢަޚުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޢީދު ފާހަގަކޮށްފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ މަޖިލީހުން ސްކޫލުތަކުގައި އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި ކޯސް ނިމި ނަތިޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ހަފުލާ ބާއްވާއިފި

ސިޔާސީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ހެދި ބައިބައިވެގެން ނުދިޔުމަށް ޢީދު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

މާލޭގެ 21 މިސްކިތެއްގައި 1431 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

މިނިސްޓާރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ދެފަރާތުގައި އޮންނަ މެދުޒިޔާރަތްމަގާއި، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު އަދި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އިން 111،111/11 ރުފިޔާ ޕާކިސްތާނު ހައިކޮމިޝަންއާއި ހަވާލުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ، މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވާ ހުކުރު ދުވަސް ، އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

ފުލުހުންގެ މުޢައްޞަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ.ޅޮހީ ސްކޫލް ގުޅިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

މާޅޮހުނަސީރު އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލިޔުން ލިޔަމުންދާތީ އޭނާގެ ޤަލަމް ބަންދުކުރުމަށް ސަލަފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން މިރޭ އޮންނާނެ

ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވޭ