ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އަތޮޅުތަކުގައި މުޅިން އަލަށް 12 މިސްކިތަކާއި 7 ސުކޫލެއްގައި ނަމާދުގެ ހުޅުވައިފި

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަންގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ގަދަ ވަޔާއިއެކު އުދަ އެރުމާއި ގުޅިގެން މިޔުޒިކު ޝޯ ކެންސަލްވެއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގައި ދަރުސްތަކެއް ދެނީ

މިރޭ އޮތް ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސް ބާއްވާތަން ބަދަލުވެއްޖެ

މިޔުޒިކް ޝޯ އަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަރުސް ބާއްވާތަން ބަދަލުކުރަން ރައިސް އޮފީހުން އަންގައިފި

މާލެ އިން ފުރައިގެން ހޮޅުދޫއަށް ދިޔަ ނަސްރު ބޯއްޓުންގެނައި ފައިސާތަކެއް ގެއްލިއްޖެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނަންތައް ހުށައަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން ހައްލުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ފަރާތުން މަދަމާ ސަފީރަކު މާލެ އަންނަނީ

‘ރޯދައިގެ ހަދިޔާ’ މިމަޢުލޫއަށް ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީވަނީ

ކެލާ ރަށު ކޯޓް ދަނގަނޑު ޓިނު ހަރުކޮށް ތަޅުއަޅުވައި ބަންދުކޮށްފި

ދާޢީ އިދުރިސް ތަޢުފީޤުގެ ދެވަނަ ލެކްޗާރ މިރޭ އޮންނާނެ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރިހަމަ ނަޞްރެއް ލިބޭނީ އިސްލާމް ދީނާއި އެއްގޮތައް ޢަމަލުކޮށްގެން ކަމަށް އިދުރީސް ތަޢުފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެ