ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ދެފަރާތުގައި އޮންނަ މެދުޒިޔާރަތްމަގާއި، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު އަދި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އިން 111،111/11 ރުފިޔާ ޕާކިސްތާނު ހައިކޮމިޝަންއާއި ހަވާލުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ، މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވާ ހުކުރު ދުވަސް ، އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

ފުލުހުންގެ މުޢައްޞަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ.ޅޮހީ ސްކޫލް ގުޅިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

މާޅޮހުނަސީރު އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލިޔުން ލިޔަމުންދާތީ އޭނާގެ ޤަލަމް ބަންދުކުރުމަށް ސަލަފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން މިރޭ އޮންނާނެ

ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވޭ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް “ހާމަ” ނޫހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރުމަށްފަހު ނަގައިފި

ސިޙުރުގެ ރާއްޖެ (ފުރަތަމަ ބައި)

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި މުސްލިމުންގެ ގުޅުން ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން މިރޭ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޝައިޚް ފަރީދުގެ ދަރުސެއް ރީތިރަށް ރިޒޯޓްގައި ބާއްވައިފި

ޖަމްޢިއްޔަތުލް މުވައްޙިދީންގެ ފަރާތުން ޕާކިސްތާނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ހުޅުވި ފަންޑު ހަވާލުކޮށްފި

ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި