ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިޙުރުން ސިޙުރު ބާޠިލު ކުރަން ނޫޅޭށެވެ.!

އިސްލާމެއް ނޫންކަމަށް ބުނި ނާޒިމް އިސްލާމް ދީނަށް ރުޖޫއަވެއްޖެ

ޓެސްޓު ޕޭޕަރެއްގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން ޕްރޮމޯޓް ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ދަކޯލް 2010 ގެ ތާވަލް އާންމުކޮށްފި

ގުއަޓަނާމޯބޭގެ ޤައިދީން ގެނައުމުގެ ޤާބިލުކަން ދިވެހިސަރުކާރުގައި އަދި ނެތް: ޖަމްޢިއްޔަތު ސަލަފް

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 25 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

މަހުދީގެފާނު ކަމަށް ދައުވާކުރި މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

‘ކާފަރުންކަން’ އިއުލާން ކުރި މީހާ 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރަނީ

އެލްކޭޖީއިން ފެށިގެން ޔުނިވަސީޓީ ނިމެންދެން ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް މާއްދާ މަޖުބޫރު ކުރަންޖެހޭނެ – ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު

މިފަހުގެ ތާރީޚްގައި ދިވެއްސަކު މުސްލިމެއް ނޫންކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

މިޒަމާނުގައި ޖިހާދުގެ އެންމެ ތޫނު ހަތިޔާރަކީ މީޑިޔާ – ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އެއްގޮތައް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ މިއަދު ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތިމައްސަލަތައް ޙައްލުވެގެންދާނެ – ފާރިޤް ނައިކް

ތިމަންނައަކީ ޓެރަރިސްޓެއް : ޑރ ޒާކިރް ނައިކް

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކްގެ ދަރުސެއް މިރޭ ސްޓޭޑިޔަމް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެ