ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މޫނު ބުރުގާއާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ޑރ އިޔާޟްގެ އާދޭސް: ޝައިޚް އިމްރާންއަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާ!

އޭލެވެލްގައިވެސް އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓަރ ތަޢާރަފްކޮށްފި

ޝައިޚް އަބޫ ޒައިދް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އެމްއެންޔޫގެ ސްކޮލަރޝިޕް 24 ދަރިވަރަކަށްދީފި

އައިޖީއެމްއެޗްއަށް 18 ނަރުހުން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

ސަލަފްގެ “ރިޝްވަތު” ދަރުސް މާދަމާރޭ

ފިހާރައަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

މޫނު ބުރުގާ އެޅުމުން ވާޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ނަފްރަތުކުރާ ބައެއްގެ ލާދީނީ ޢަމަލެއް: ސަލަފް

ދިރާގުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

އައިޔޫއެމްއާއި މެލޭޝިޔާގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހެލްޕް ރޮހިންޖާ ފަންޑު 2017

“ރިޝްވަތު” ނަމުގައި ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ސަލަފުން ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ލައުންޖު ހުޅުވައިފި