ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޢީދު ސްމައިލް ފަސްކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ހުޅުވިއިރު ކިނބޫ ނެތިގެން ބައެއް ކުދިންނަށް ރޮވިއްޖެ

ދަނގެތީގައި އުޟްހިޔާ ކަތިލާ މުޅިރަށަށް ބޮނޑިބަތް ބަހައިފި

ޕެބަލްސް އާއިލީ ހަވީރު މިއަދު އޮންނާނެ

އީދަކީ ﷲއަށް ކިޔަމަންގަތުމުގެ މަތީގައިވާ މުނާސަބަތެއްކަމުގައި ޢީދު ޚުތުބާގައި ހަނދާންކޮށްދީފި

ޢީދުގައި މާލޭގައި ތިބެންޖެހުނު ކުދިން ދެރަވާނެ ކަމެއްނެތް، މާދަމާ ހުޅުމާލޭގައި ޢީދު ސްމައިލް އޮންނާނެ

ތަފާތު ބަދަލުތަކަކާއެކު ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ މިއަދު ހުޅުވަނީ

މަކުނުދޫގައި މިފަހަރު ޢީދު ވަރަށް ފޯރިގަދަވާނެ، ކުރިއަށްދަނީ ދެޖިންސްވަކިން މިޔުޒިކާވެސް ނުލައި

“ޢީދު ފާހަގަކުރަންޏާ ދާންވީ ކިނޮޅަހަށް”

މާލޭގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އިމާމްވެ ޢީދު ނަމާދުކުރާނީ ޝައިޚް ސަމީރު

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އެވޯޑެއް ޑރ އާއިޝަތު މުނީޒާއަށް

މޫނު ބުރުގާއާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ޑރ އިޔާޟްގެ އާދޭސް: ޝައިޚް އިމްރާންއަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާ!

އޭލެވެލްގައިވެސް އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓަރ ތަޢާރަފްކޮށްފި