ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުން ފައިބަން ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

ސީއެމްޑީއޭގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މަރުގެ ދިޔައިގެ ގޮތުގައި 100،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ކުޑަކުދިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރުއިންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނަމަ….

އަރަބި ބަސް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ސައުދީ އިން 17500 ފޮތް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކީ-އެސޯސިއޭޝަންގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ

ޓީޗަރުންނަށް މޫނު ބުރުގާ އާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ – އަނާރާ

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި!

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ”ފަހެލި“ އާއި އެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 35.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އެކްސެލް އިން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އައިޔޫއެމްއިން ހުޅުވާލައިފި

“މުޞްޙަފް މާލްދީފް”ގެ ފުރަތަމަ ކޮޕީތައް މާދަމާ ބަހަން ފަށަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ދެހަރަމް އުމްރާ އަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ސީރިއާއަށް 27 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ކެމެޕޭނެއް ފަށައިފި