ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެއިން ފުރާ ވަޑައިގެންފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިސެމްބަރމަހުގެ ޢުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ސްމާޓް ސޮސައިޓީގެ ސްމާޓް ފޯވަހި ބާއްވައިފި

“ތަޒްކިޔާ ރީޓްރީޓް”ގެ ކޭމްޕެއް މާލެ އަތޮޅަށް

ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް ފުވައްމުލަކުގައި ދެއްވާ ދަރުސް އޮންނަތަން ބަދަލުވެއްޖެ

ހަގީޤީ ކާމިޔާބު މީހުންނަކީ ސުވަރުގެއިން ޖާގަ ލިބޭ މީހުން : ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް

ދަ ލެގަސީގެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް ބާއްވައިފި

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ހަތަރު އިމާމުންގެ އަޤީދާ ދަރުސް މާދަމާރޭ

ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް މިރޭ

ކިންގް ޚާލިދް ޔުނިވަރސިޓީއިން އައިޔޫއެމްގައި ދައުރާއެއް ބާއްވަނީ

އުސްތާޛާ އަނާރާވެސް ދުސްތޫރީ މައްސަލައަށް ތަދައްހުލްވުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި