ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަބުރުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 250،000 ރ ގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ރާއްޖެއަށްދޭ ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކުރަނީ

މައްޔިތުން އުފުލާ ފެރީ މަރާމާތަށްފަހު ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބަލި މީހުންނަށް ޒަމްޒަމް ފެން ހަދިޔާކޮށްފި

ޝައިޚް ސަމީރުގެ ދަރުހެއް ހުކުރުދުވަހުގެރޭ

އައިޔޫއެމްގެ ބަހުސް މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މުހައްމަދު ޝަހީދުއަށް

ސައުދިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ސައުދީއަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ޤައުމެއްނޫން: ޑރ ޝަހީމް

މިރޭގެ ދަރުސް ކެންސަލް

އިސްލާމީ ވަހްދަތާއި އެއްބައިވަންތަކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރަން ތުރުކީގެ ކުންފުންޏަކަށް