ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މޫސުން ރަނގަޅުނަމަ “ޕެބަލްސް” އާއިލީ ހަވީރު މާދަން އޮންނާނެ

ރާއްޖެއިން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވި އެހީގެ ތަކެތި ބަހަން ފަށައިފި

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ޤައުމަށް އަންނަން ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 122 ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވަނީ

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދިޔަ މީހުން މިރޭ މާލެ އަންނަން ފަށަނީ

މިސްކިތްތަކުގައި ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އަންގައިފި

ހުއްދަނެތި މިސްކިތުގައި ދަރުސްދީފައިވާތީ ޝައިޚް ޝަމްޢޫން އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޟިރުވުމަށް އަންގައިފި

ބަނޫން ޢީދު ފެސްޓިވަލް: ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޢީދު ފާހަގަކުރެވޭނެކަން ސަލަފުން ސާބިތުކޮށްދީފި

އިންޑިއާ ނޫޙުން ފަތުރަނީ ބުހުތާނެއް، ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތަކެއް މިއަންމާއާ އެކު ހިންގަން ރާވާފައެއް ނެތް

އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދަނގެތީގައި އަޟްހާ ޢީދު ފާހަގަކޮށްފި

މަތިވެރީގައި ޢީދު ފާހަގަކުރުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާތީ މަދަދު ޖަމިއްޔާއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

ރާއްޖެއިން މިޔާންމާއާއެކު އޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ޕެބަލްސް އާއިލީ ހަވީރުވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްކޮށްފި