ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް މަކުނުދޫ ދީނީ ރޫހުގެ ފަރާތުން އިޙްޔާ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ރޯދަމަހު ފެނާއި ގޭސް ޑެލިވަރކުރެވޭނެ ވަގުތު ކަނޑައަޅައިފި

ހުޅުމާލޭ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގެ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އަލިގަދަ ތަރީގެ ހަތަރުވަނަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ، ތައްޔާރުތަ؟

ޑިޕްރެޝަނާއި އީމާންކަން ނަމުގައި ސަލަފުން މިރޭ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

15 އަހަރާއި 39 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންނަށް މުސްހަފް މާލްދީފް ބަހަންފަށައިފި

މިރޭގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ވާހަކަދަައްކަވާނީ ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު އަދި ޝައިޚް ފަހުމީ ދީދީ

ސެޓް ޔުއަރ ގޯލްގެ ދެވަނަ އިވެންޓް މާދަމާ

ހައްޖަށް މީހުންގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހަތަރު ކުންފުންޏަކަށްދީފި

އީދު ބަންދަށް ދެދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

މާލޭ ސިޓީގައި އިއުތިކާފަށް ތިބެވޭނެ މިސްކިތްތައް ހަމަޖައްސައިފި

40 ބައިވެރިންނާއެކު ކުންފުނިތަކާއި ކޮލެޖުތަކުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ހާމިދު ސޭޓު އިމާރާތްކޮށްދިން މިސްކިތް ވަގުތީގޮތުން ހުޅުވައިފި