ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ހޭލުންތެރިކުރުމާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ކޮންމެ ދުވަހުގެ ވިޔަފާރިން ވަކިވަރެއް ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ހަދިޔާކުރަނީ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް މިލަދޫއިން މިހާތަނަށް އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ޝައިޚް އިމްރާންއަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފަށަނީ

ފާނައަށް ގޮސް ފުޅަދޫ ރައްޔިތުން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް 73،000 ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ހަތަރު އިމާމުންގެ އަޤީދާ ދަރުސް މާދަމާރޭ ތިނަދޫގައި

ޓީޝާޓެއް ގަނެގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ފުރުޞަތު

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް ބޮޑު އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

އައިއޭސީއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން މީދޫގައި ދައުވާ ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދިޔަ މީހުން މާލެ އަންނަން ފަށައިފި

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޢީދު ސްމައިލް ނިންމާލައިފި

“ޢީދު ސްމައިލް”މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ އިންޝާ ﷲ