ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަންގާރަދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

ޕީސްފައުންޑޭޝަންގެ “ނަމޫނާ މުދައްރިސް” ވޯރކްޝޮޕް ފުވައްމުލަކުގައި

ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހައްލަކީ އަޤީދާއާއީ އީމާންތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން: ހުކުރު ޚުތުބާ

މާލެއާއި ޖިއްދާއާ ދެމެދުކުރާ ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ 10 މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފި

އައިޔޫއެމްއާއި ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެން ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކުރަނީ

ހަނގުރާމައަށް ފޮނުވާ ޖަމާއަތެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް، ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުތައްހުރި ރަށްތައް ދެނެގަނެވިއްޖެ: މިނިސްޓަރ

އެމްޓީސީސީން ސްކޮޓް ބާޑާ ރެސިންގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ޤައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އިމާމުންގެ ވަފުދެއް މައްކާއަށް

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކަލްޗަރަލް ޓުއަރގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން އަނެއްކާވެސް ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި