ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭ 11 އާއި ހަމައަށް ޒަކާތް ދޫކުރުން ކުރިއަށްދާނެ

ފުރަތަމަ “މީދޫގެ ތަރި” އަކަށް އިއާން

މިއަދު ހަވީރު 5 ހަމައަށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ

އޭދަފުށީގެ 9 ފަގީރުންނަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް 7,384ރ

“ދި ލެގަސީ”ގެ ދަރުސްތައް ޕީއެސްއެމްއިން ދައްކާނެ

އަންހެނުންނަށް ބުނެނުދެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ނަމުގައި މިރޭ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ހިރާ ސްކޫލަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދަދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!!

ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ދުވާލު ރޯދައަށް، ރޭގަނޑު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއް ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސަލަފް ފޯރަމް މާދަމާރޭ

ޞަޙާބީންގެ ވާހަކަ – އަބްދުﷲ ބުން އުންމު މަކްތޫމް(رضي الله عنه) – ދެވަނަ ބައި

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވަނީ

އެމްއެންޔޫއާއި އދ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އދ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދަރުސްދީފި