ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ޝައިޚް އިމްރާން ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިން ދާއިރާ އިން ތައުލީމު ދޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމުކޮށްފި

ޤާޒީ ސްކޫލްގައި ނަމޫނާ މުދައްރިސް ވޯރކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ރަމަޟާން ބާޒާރު ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މަތީތައުލީމަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކާއެކު އެމްއެންޔޫގެ ފަހި ދުވަސް ފަށައިފި

ޤަބުރުފެނުމާއި ގުޅިގެން ބިހުރޯޒު މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށްފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ފާރުގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުން ލިޔެފި

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާ ބެހޭ އުސޫލު އާއްމުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

“ސުންނަތުގެ ދިފާޢުގައި” ސަލަފުން ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

ރޭޑިއޯ އެޓޯލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެކޯޕަރޭޝަންގެ ޓީމެއް ދ އަތޮޅުގައި

800 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދަސްވެނިވެއްޖެ