ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ދި ލައިޓް” ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އައިއޭސީއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް 3.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ކެންސަރަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރި ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

މާގަހެެއް ގަނެގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު ހަވީރު

ޙާފިޡްކަމުގެ ފިލާ 7 ފަރާތަކަށް

ދިއްފުށި، އަލިފުށި، މާމިގިލި އަދި ދުވާފަރުން ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހޯދި ފައިސާ އައިއޭސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ގއ ވިލިނގިލީގައި އިމާރާތްކުރި މަސްޖިދުލް އިޚްލާސް ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފަށައިފި

ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގައި ﷲ ގެ 99 އިސްމްފުޅު ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

އައިޔޫއެމްއިން “އަލް މަންހަޖް” މަޖައްލާ އަލުން ނެރެން ފަށައިފި

އިސްލާމީ ހޭލުންތެރިކުރުމާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ކޮންމެ ދުވަހުގެ ވިޔަފާރިން ވަކިވަރެއް ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ހަދިޔާކުރަނީ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް މިލަދޫއިން މިހާތަނަށް އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ޝައިޚް އިމްރާންއަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ