ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ދި ލެގަސީ” އިވެންޓުގައި ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ޝައިހް ޙުސައިން ޔީ ރާއްޖެވަޑައި ގަންނަވަނީ!

އަދާލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާނާއި ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

“ހެލްޕް ރޮހިންޖާ މޯލްޑިވްސް” ފަންޑަށް 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި 7 ހާސް ޔޫއެސްޑީ

“ދި ލައިޓް” ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އައިއޭސީއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް 3.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ކެންސަރަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރި ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

މާގަހެެއް ގަނެގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު ހަވީރު

ޙާފިޡްކަމުގެ ފިލާ 7 ފަރާތަކަށް

ދިއްފުށި، އަލިފުށި، މާމިގިލި އަދި ދުވާފަރުން ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހޯދި ފައިސާ އައިއޭސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ގއ ވިލިނގިލީގައި އިމާރާތްކުރި މަސްޖިދުލް އިޚްލާސް ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފަށައިފި

ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގައި ﷲ ގެ 99 އިސްމްފުޅު ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

އައިޔޫއެމްއިން “އަލް މަންހަޖް” މަޖައްލާ އަލުން ނެރެން ފަށައިފި