ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

ކަނީރު: ވިހަގަދަ އެކަމަކު ރީތި މަލެއް

ޝައިޚް އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްފި

އިތުރު ނުވަމީހަކު އޫރު ރޯގާ ޖެހި ހުންއައިސްގެން ދައްކާ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ

ޤާރީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުސް ފިރިހެނުންތިބި އަންހެނުންގެ ކައުންސިލްގެ ހަޤީގަތް މިއޮތީ

ބަނޑިދޫ ދޯންޏަކުން މާވަހަރެއް ހޮވައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ތިންވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މާރޗް މަހު ޢުމުރާއަށްދާ ފަހު ގްރޫޕު ފުރައިފި

މިއަދު ހިނގާ ސިނަމަން ޗިކަން ވިންގްސް ތައްޔާރުކުރަން

ޖަމިއްޔަތުލް އަންވާރުއިން ދަނގެތީގައި ހިނަވާގެއެއް އަޅަނީ

މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ޢުމްރާއަށް ފުރައިފި

އޫރު ރޯގާއައި ގުޅިގެން މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ލުއިތަކެއް