ސުވާލާއި ޖަވާބު

އަތުން ޚަރަދެއްނުކޮށް (އެސް.އެމް.އެސް ކަހަލަ ) ޔޫރޯ މެޗްތަކުގެ ސްކޯދިމާކޮށްގެން ލިބޭ އިނާމަކީ ކޮންކަހަލަ އެއްޗެއްތޯ?

ގެއްލިފަހުންނަ ރޯދަ ހުކުރު ހޮނިހިރު ދެދުވަހު ހިފިދާނެތޯ؟

ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހުވެސް ނަމާދު ނުކުރާ މީހުންނާ އެއްކޮށް އެއްތަށިމަތިން ކައިބޮއެ ހެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތް ކުރުމުގެ ނުބައިކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ؟

ނަމާދަށް ހަދާ ދޮގަކަށް ތައުބާ ވެވިދާނެތޯ؟

ރުޤްޔާ ކިޔަވާފައި ހުންނަ ފެން، ޙައިޟު، ނިފާސް އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ބޭނުން ކުރުން!

މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން ނަރުހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުމްރާއަށް ދާއިރު، މަޙްރަމަކާނުލައި ދިއުން ހުއްދަވާނެތޯ؟

މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

ނަމާދު ގަސްރުކޮށް އަދި ޖަމްއުކުރާގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެވިދާނެތޯއެވެ؟

ފައިސާއަށް ވޯޓް ދީފިނަމަ ރިޝްވަތަކަށް ވާނެތޯ؟

މަހުރަމުންނަކީ ކޮބާ؟

ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލެވިދާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް އޮންނާނެތޯ؟

އަލްކަހޯލް ހުންނަ ވަސްމީރު ކުރާއެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟