ސުވާލާއި ޖަވާބު

މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

ނަމާދު ގަސްރުކޮށް އަދި ޖަމްއުކުރާގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެވިދާނެތޯއެވެ؟

ފައިސާއަށް ވޯޓް ދީފިނަމަ ރިޝްވަތަކަށް ވާނެތޯ؟

މަހުރަމުންނަކީ ކޮބާ؟

ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލެވިދާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް އޮންނާނެތޯ؟

އަލްކަހޯލް ހުންނަ ވަސްމީރު ކުރާއެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

ނަމާދުގައިކިޔާ ތަކެތި ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްދީ..؟

ދަރިއަކު ލިބުމުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭގޮތަކީ ކޮބާ؟

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުކޮށް ހިތައްއެރި ގޮތަކަށް އުޅެމުން ދިޔަޔަސް އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަން ވާންޖެހޭނެތޯ؟

ޝަރުޢީ ގޮތުން އެންގޭޖްމެންޓަކީ ކޮބާތޯ؟

އަނބިމީހާގެ މަގާމް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟

މަންމަގެ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ފަރުވާ އަށް ޓަކައި ގުނަވަނެއް ހަދިޔާ ކުރެވިދާނެތޯ؟

ކަޅުހެދުން ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ޤުނޫތު ކިޔާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ގުނޫތު ނުކިޔާ، އަތްވެސް ނުނަގާ ހުރެވިދާނެތޯއެވެ؟