ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޒަކާތުގެ ތައާރަފަކާއި ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވާ؟؟؟

ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އޮޅިފައިވާނަމަ ނަމާދުކޮށް، ރޯދަހިފަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

މާބަނޑު އަންހެނާ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަށް ގެއްލުން ވެދާނެކަމުގެ ބިރަށް ފަރުޟު ރޯދަ ދޫކޮށްލުން

ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ބައެއްމީހުން ނަމާދަށް ހުންނައިރު ލޯމަރައިގެން ހުރެއެވެ. އެއީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟

އަތުން ޚަރަދެއްނުކޮށް (އެސް.އެމް.އެސް ކަހަލަ ) ޔޫރޯ މެޗްތަކުގެ ސްކޯދިމާކޮށްގެން ލިބޭ އިނާމަކީ ކޮންކަހަލަ އެއްޗެއްތޯ?

ގެއްލިފަހުންނަ ރޯދަ ހުކުރު ހޮނިހިރު ދެދުވަހު ހިފިދާނެތޯ؟

ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހުވެސް ނަމާދު ނުކުރާ މީހުންނާ އެއްކޮށް އެއްތަށިމަތިން ކައިބޮއެ ހެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތް ކުރުމުގެ ނުބައިކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ؟

ނަމާދަށް ހަދާ ދޮގަކަށް ތައުބާ ވެވިދާނެތޯ؟

ރުޤްޔާ ކިޔަވާފައި ހުންނަ ފެން، ޙައިޟު، ނިފާސް އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ބޭނުން ކުރުން!

ކައިވެނީގެ ޙަފްލާއެއް ބޭއްވުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެއްތޯއެވެ؟

މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން ނަރުހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުމްރާއަށް ދާއިރު، މަޙްރަމަކާނުލައި ދިއުން ހުއްދަވާނެތޯ؟