ސުވާލާއި ޖަވާބު

ނަމާދު ކުރާއިރު ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާ ޞުތުރާގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއްވާނަމަ އެ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އަންހެން ކުދިން ސްކޫލަށް ކިޔަވަން ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ރާއްޖެއިންބޭރަށް ގޮސްއުޅޭއިރު ކުކުޅުމަހުން ހަދާފައިހުންނަ އެއްޗެތި ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅަށް ދުޢާ ކޮށްލުމުން ފުދޭނެތޯ؟

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ؟

އަންހެނުން ނަމާދުކުރުން ރަނގަޅީ ކޮންތާކު؟

ކުށުސަޖިދަޖަހާއިރު ކިޔާ ދުޢާއަކީ ކޮބާތޯ؟ އަދި ސަޖިދަ ޖަހަންޖެހެނީ ކިތައްފަހަރުތޯ؟

އަޅުގަޑުމެންގެ ޢުމުރުން މިވީހާ ދުވަހަކު ޢީދު ނަމާދު ކުރަމުން އައީ މިސްކިތުގަ….؟؟؟

ގަޟާ ކުރަން ޖެހޭރޯދައިގަވެސް އަދި 6 ރޯދައިގަވެސް ބޮރޭކެއް އައިސްގެން ނުވާނެތޯ؟؟؟

ޒަކާތުގެ ތައާރަފަކާއި ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވާ؟؟؟

ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އޮޅިފައިވާނަމަ ނަމާދުކޮށް، ރޯދަހިފަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

މާބަނޑު އަންހެނާ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަށް ގެއްލުން ވެދާނެކަމުގެ ބިރަށް ފަރުޟު ރޯދަ ދޫކޮށްލުން

ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ބައެއްމީހުން ނަމާދަށް ހުންނައިރު ލޯމަރައިގެން ހުރެއެވެ. އެއީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟